Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd

Zápis z členské schůze 30.11.2013

 

členská schůze - 30.11.2013.docx (31912)

 

Zápis z členské schůze Klubu chovatelů ZTd a ZBTd  konané dne  30.11.2013 v Novém Bydžově

 

Přítomno:

Celkem: 10 osob (z toho  4 současní členové a 6 osob ucházejících se o členství)

Prezentační listina je přílohou tohoto zápisu.

 

Program schůze:

1) Zahájení schůze, odsouhlasení programu.

2) Schválení nových členů

3) Odvolání - předsedkyně Ing. Jany Prokešové,

- pokladníka Veroniky Frolíkové,

- revizní komise: Veroniky Svobodové.

4) Volba členů výboru a revizní komise.

5) Změna sídla Klubu a čísla transparentního účtu Klubu.

6) Zpráva o činnosti v roce 2013.

7) Plán činnosti v roce 2014.

8) Změna ceníku Klubu.

9) Členské benefity.

10) Diskuse, ukončení schůze.

 

 

1) Zahájení schůze, odsouhlasení programu.

 Schůze byla oznámena s měsíčním předstihem. Jelikož se nedostavila předsedkyně Ing. Jana Prokešová, ani nikdo další z výboru Klubu, schůzi zahájila ve 14:40 hod členka Klubu přítelkyně Bc. Aneta Glaubaufová a přivítala všechny přítomné.

Zároveň navrhla upravit program schůze, a to následovně:

 

 Nový program schůze:

1) Zahájení schůze, odsouhlasení programu.

2) Otevření obálek zaslaných Ing. Janou Prokešovou. – nový bod schůze.

3) Schválení nových členů.

4) Odvolání - předsedkyně Ing. Jany Prokešové,

- pokladníka Veroniky Frolíkové,

- revizní komise: Veroniky Svobodové.

5) Volba členů výboru a revizní komise.

6) Změna sídla Klubu a čísla transparentního účtu Klubu.

7) Zpráva o činnosti v roce 2013.

8) Plán činnosti v roce 2014.

9) Členské benefity. – změna pořadí

10) Změna ceníku Klubu. – změna pořadí

11) Diskuse, ukončení schůze.

 

Následně vyzvala přítomné členy k hlasování o schválení nového programu.

Nový program schůze byl odsouhlasen.

 

Souhlas:   3            Nesouhlas: 0       Zdržel se:  1                                   ODSOUHLASENO

 

2) Otevření obálek zaslaných Ing. Janou Prokešovou.

 

Předsedkyně Ing. Jana Prokešová elektronicky a telefonicky oznámila některým členům Klubu, že míní rezignovat na svou funkci. Proto zaslala v předstihu některé dokumenty a doklady člence Klubu př. Lucii Petkovové. V pořádku byly doručeny dvě obálky zaslány jako obyčejné psaní. Jedno podání, které bylo zasláno doporučeně, nebylo př. Lucií Petkovovou na poště převzato, neboť bylo otevřené. Váhově odpovídalo podání tak jak bylo přijaté poštou k odeslání. Přesto bylo zasláno zpět odesílateli (Ing. Prokešové), aby zkontroloval obsah podání.

 

Následně došlo k otevření první obálky, která obsahovala: Jeden list rezignace Ing. Jany Prokešové z funkce předsedkyně Klubu.

Obálka druhá obsahovala: 17 ks zalaminátovaných starých certifikátů chovatelských stanic (pouze 2 ks certifikátů byly aktuální a na schůzi byly předány členům) a dále 10 ks vytisknutých očkovacích průkazů k prodeji.

 

                                                                                                         

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

 

3) Schválení nových členů.

 

Členka Klubu, př. Lucie Petkovová, navrhla schůzi přijetí nových členů, kteří se do Klubu hlásí, a to:

Jana Černá

 Blanka Filipiová

Světlana Hrubá

Lucie Musílková

Alena Otrubová

 Lucie Stehnová

Marcela Burešová- obnovení členství z r. 2012

 

Noví členové byli v 15:05 hod odsouhlaseni.

 

Souhlas:   3             Nesouhlas: 0       Zdržel se:  1                                   ODSOUHLASENO

 

 

Všichni členové Klubu byli zároveň upozorněni, že členské příspěvky budou výjimečně hrazeny po Novém roce, tzn. po 1.1.2014, až bude založen a aktivován nový transparentní účet. K platbě budou vyzváni na webových stránkách Klubu a popř. elektronicky.

 

 

 

4) Odvolání - předsedkyně Ing. Jany Prokešové,

- pokladníka Veroniky Frolíkové,

- revizní komise: Veroniky Svobodové – odvolání zasláno e-mailem.

 

Pokladník Veronika Frolíková zaslala obyčejným psaním svou rezignaci na adresu Lucie Petkovové, předsedkyně Ing. Jana Prokešová též zaslala svou rezignaci (viz bod 2.) a revizní komise Veronika Svobodová zaslala svou rezignaci na e-mail př. Bc. Anety Glaubaufové s nascannovaným podpisem.

 

Členská schůze VZALA REZIGNACE NA VĚDOMÍ a stanovuje tímto okamžikem (15:00 hod) jejich působení ve funkcích za ukončené.

 

Úkolem nově zvoleného výboru Klubu bude sepsání a rozeslání výzev bývalým členům výboru. Toto jednotné podání by mělo obsahovat výzvu o protokolární předání všech dokumentů a dokladů náležících Klubu.  Předání by mělo proběhnout ihned, nejpozději však do data konání další členské schůze v Lysé n. Labem dne 11.1.2014. Konkrétní termín předání stanoví nově zvolený výbor Klubu a s měsíčním předstihem oznámí bývalým členům výboru.

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

 

5) Volba členů výboru a revizní komise.

 

Přítelkyně Lucie Petkovová vyzvala přítomné k volbě členů výboru Klubu a revizní komise.

Po této výzvě se ke kandidatuře členů výboru přihlásili: Lucie Petkovová, Bc. Aneta Glaubaufová, Zd. Neumannová, Mgr. Alena Otrubová a Marcela Burešová. A kandidátkou na revizní komisi se přihlásila Světlana Hrubá.

Navržené kandidáty  členská schůze schválila.

 

Souhlas:   9             Nesouhlas: 0       Zdržel se:  1                                   ODSOUHLASENO

 

 

 

 

6) Změna sídla Klubu a čísla transparentního účtu Klubu.

 

V současné době je sídlo Klubu na adrese: U Šporky 186, Česká Lípa, což je adresa rodičů přítelkyně Prokešové. Z tohoto vyplývá, že změna sídla Klubu bude nutná. Členská schůze se shodla, že ideálním sídlem Klubu by bylo sídlo ČSCH, tzn. ul. Maškova 3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy, popř. trvalé bydliště jednatele Klubu.

Úkolem pro nový výbor je zjistit zda je možné, abychom měli sídlo Klubu v sídle ČSCH a na nejbližší členské schůzi se rozhodne na jakou adresu bude sídlo Klubu převedeno.  

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

 

Dle telefonického sdělení Ing. Jana Prokešová údajně požádala o zrušení současného účtu Klubu. Měl by být zrušen do konce roku 2013. Tuto skutečnost musí Klubu doložit.

Pro nového předsedu Klubu bude úkolem založení nového transparentního účtu Klubu.

Na základě zjištění př. Zdeny Neumannové, že nejvýhodnější podmínky pro vedení transparentního účtu právnických osob má Fio banka, a. s., byla tyto skutečnosti a další podrobnosti k založení účtu ověřit př. Petkovová na pobočce.

 

Konkrétně bylo zjištěno následující:

vedení účtu: zdarma

vydání platební karty: zdarma

vedení karty platební.: zdarma

příchozí, odchozí platby v ČR: zdarma

výběr z bankomatu vlastního: zdarma

výběr z ostatních: zpoplatněn

výběr na pobočce: zdarma (nad 1.000 do 50.000,- Kč)

 

K založení účtu jsou třeba následující doklady:

- stanovy

- IČO - doklad ze statistického úřadu

- pověřená osoba (předseda + pokladník): občanský průkaz

- zápis z voleb výboru Klubu spolu s prezenční listinou (prezentační listina musí obsahovat jméno, adresu trvalého pobytu, datum narození a číslo občanského průkaz nebo rodné číslo  + jednotlivé podpisy)

- razítko

 

Členská schůze schválila návrh založení nového účtu Klubu u Fio banky, a. s.

 

 

Souhlas:   9            Nesouhlas: 0       Zdržel se:  1                                   ODSOUHLASENO

 

 

 

 

7) Zpráva o činnosti v roce 2013.

Měla předložit předsedkyně Ing. Jana Prokešová.

 

                    

 

8) Plán činnosti v roce 2014.

 

Členská schůze sestavila následující plán:

 

Výstavy teddy králíků :

11.1.2014 - Lysá n. Labem,

17.5.2014 – Slaný,

?? – Morava,

srpen – Nový Bydžov

 

Expozice teddy králíků:

léto – Morava – Čechy pod Košířem (při akci Josefkol)

 

Schůze:

11.1.2014 členská a výborová schůze v Lysé n. Labem

?? – výborová schůze Nový Bydžov.

 

Chovatelský plán na rok 2014: Členové se snaží odchovy teddy králíků plánovat tak, aby co nejvíce odpovídaly požadavkům vždy aktuálního Návrhu standardu. Vyřazováni z chovu by měli být jedinci s geneticky podmíněnými zdravotními či fyzickými vadami, nesprávnou barvou očí k barvě srsti (dle Vzorníku plemen), též jedinci, kteří mají v očích tzv. klínky a králíci, jež mají uši delší 7,0 cm. 

 

Členská schůze se usnesla, že případné změny a doplnění plánu činností na nadcházející rok jsou možná a v termínovém určení některých výstav či expozic(e) i nutná. Informace o změnách budou včas uveřejňovány na webových stránkách Klubu a v případě potřeby i elektronicky jednotlivým členům Klubu.

 

 Souhlas:   9            Nesouhlas: 0       Zdržel se:  1                                   ODSOUHLASENO

 

 

9) Členské benefity a výhody

 

a) Pro zvyšování prestiže a lepší identifikaci králíků navrhujeme v následujících obdobích projednat změnu současně nefunkční evidence králíků a odchovů.

 

Konkrétně navrhujeme, aby se dobrovolně registrovali a následně tetovali chovní jedinci, kteří:

- dosáhli min. 6 měsíců věku (počítáno kalendářně),

- byli ohodnoceni na výstavě a nemají výlukovou vadu,

- nemají své vlastní tetování v rámci novošlechtění.

 

Registrační přidělení čísel králíků by probíhalo přímo na výstavách, popř. dodatečně prostřednictvím pošty. Majitel králíka by pro registraci musel předložit výpis předků, do nějž bude registrace zaznamenána, a oceňovací lístek z výstavy, kde králíkovi bylo min. 6 měsíců (počítáno kalendářně) a nedostal výluku. Další podmínky budou řešeny klubovým registračním řádem, který bude muset být zpracován a následně předložen členské schůzi a ČSCH ke schválení.

 

Registrace by měla být jakási záruka kvality – prověření, jedince na výstavě. Zároveň bude se souhlasem majitelů každý takovýto registrovaný králík (vč. fotky, kontaktu na majitele apod.) uveden ve speciální sekci na webových stránkách Klubu, což přinese reklamu majiteli i chovateli a také lepší přehled chovných jedinců pro chovné účely.

 

S tímto souvisí i nově navržené poplatky (řešeno v dalším bodě schůze). Členi by měli být zvýhodněni a od poplatku jsou osvobozeni. Pouze v případě dodatečné registrace se platní manipulační poplatek hradící zejm. poštovné.

 

Předběžný návrh a vytvoření registračního řádu byly odsouhlaseny.

 

Souhlas:   9            Nesouhlas: 0       Zdržel se:  1                                   ODSOUHLASENO

 

 

 

b) Dále navrhujeme zvýhodnění členů Klubu při výstavách teddy králíků pořádaných Klubem. Registrační poplatek na výstavách Klubu by měl být jednotně pro členy Klubu 100,- Kč a pro nečleny 150,- Kč. Další výstavní poplatky, tzn. obvykle klecné, bude určeno pořadatelem dle podmínek ZO.

 

Souhlas:   9            Nesouhlas: 0       Zdržel se:  1                                   ODSOUHLASENO

 

 

 

c) Další výhoda plyne z nově schvalovaného ceníku (viz bod níže) – vydání certifikátu českého šampiona bude pro členy 50,- Kč a pro nečleny 150,- Kč. A též možnost zakoupení klubového očkovacího průkazu.

 

Souhlas:   9            Nesouhlas: 0       Zdržel se:  1                                   ODSOUHLASENO

 

 

 

 

8) Změna ceníku Klubu.

 

V souvislosti s klubovými výhodami, benefity a dalšími změnami navrhujeme nový ceník Klubu:

 

Stávající:

 

Druh poplatku:

Částka:

Změna:

Členský příspěvek pro stávající členy

300,- Kč

ANO

                                                          + registrace pro nové členy

100,- Kč

ANO

Vydání zalaminátovaného certifikátu chs

100,- Kč

NE, zruš.

Zaevidování žádosti o evidenční čísla

50,- Kč

NE, zruš.

Potvrzení výpisu předků

10,- Kč

NE, zruš.

Vydání očkovacího průkazu

10,- Kč

NE, zruš.

Vydání certifikátu pro šampiona

50,- Kč

ANO

 

 

Nový návrh:

 

Druh poplatku:

ČLENI

NEČLENI

Členský příspěvek pro stávající členy

300,- Kč

300,- Kč

                                                          + registrace pro nové členy

0,- Kč

100,- Kč

Vydání certifikátu pro českého šampiona

50,- Kč

150,- Kč

Registrace králíka na výstavě

0,- Kč

100,- Kč

Registrace králíka dodatečně (poštou)

50,- Kč

150,- Kč

Vydání očkovacího průkazu

10,- Kč

NE

 

 

Souhlas:   9            Nesouhlas: 0       Zdržel se:  1                                   ODSOUHLASENO

 

 

 

10) Diskuse, ukončení schůze.

 

- zvážit na další členské schůzi dokoupení, popř. předělání razítek Klubu.

 

 

- přítelkyně Petkovová upozornila na změnu občanského zákoníku. Konkrétně:

- k 31.12.2013 končí OBČANSKÁ SRUŽENÍ a  automaticky jsou převedena na SPOLEK (ust. § 83/1990 Sb. končí – účinné bude ust.  § 89/2012 Sb.)

- do 1.1.2016 musí být provedena změna názvu sdružení – tento musí obsahovat:

  "Spolek", "Zapsaný spolek" nebo"Z.S." - změna musí být provedena u rejstříkového soudu

- do 31.1.2016 musí být provedeny změny ve stanovách (nás se netýká - provede ČSCH)

Výbor Klubu bude muset v nadcházejícím období zjistit další informace a případně zařídit změnu názvu Klubu.

 

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

- přítelkyně Marcela Burešová navrhuje úpravy v návrhů standardů teddy krátkouchého  a tebby berana - rozšíření některých částí - zavést bodový systém, váhové tabulky apod.

 

Členská schůze souhlasí s vypracováním nových – rozšířených, návrhů standardů teddy krátkouchého a teddy berana, které vypracuje př. Burešová a předloží je na následující členské schůzi ke schválení.

 

Souhlas:   9            Nesouhlas: 0       Zdržel se:  1                                   ODSOUHLASENO

 

 

 

 

-  v souvislosti se změnami standardů bude nutné změnit i oceňovací lístky, a to tak, aby se co nejvíce blížily běžným oceňovacím lístků pro králíky. 

 

Členská schůze souhlasí s vypracováním nových oceňovacích lístků, které vypracuje př. Burešová a předloží je na následující členské schůzi ke schválení.

 

Souhlas:   9            Nesouhlas: 0       Zdržel se:  1                                   ODSOUHLASENO

 

 

 

- přítel Šíp, jakožto čestný člen Klubu, upozornil na nemožnost posuzování genových teddy dle návrhů standardů pro teddy, proto navrhl, abychom zpracovali i návrh standardů pro genové teddy – tzn. meziproduktové křížence.

 

Členská schůze souhlasí s vypracováním nových návrhů standardů pro genové teddy krátkouché a genové teddy berany, které opět vypracuje př. Burešová a předloží je na následující členské schůzi ke schválení.

 

Souhlas:   9            Nesouhlas: 0       Zdržel se:  1                                   ODSOUHLASENO

 

 

 

- V souvislosti s veškerými změnami standardů a oceňovacích lístků, a též pro ujednocení postupu při konání výstav teddy králíků, členská schůze navrhla, aby byl vypracován výstavní řád Klubu. Výstavní řád vypracuje v nadcházejícím období výbor Klubu a následně jej předloží ke schválení členské schůzi a též ČSCH.

 

Souhlas:   9            Nesouhlas: 0       Zdržel se:  1                                   ODSOUHLASENO

 

- přítel Šíp také upozornil na klady novošlechtění a vyzval členy  Klubu, aby si o novošlechtění požádali.

 

 

 

Schůze byla ukončena v 15:55 hod.

 

 

 

 

Zapsala: Glaubaufová Aneta

 

 

Zkontrolovaly: Petkovová Lucie

 

Neumannová Zdena

 

 

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode