Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd

Zápis z členské schůze Klubu chovatelů ZTd a ZBTd konané dne 11.1.2014 v Lysé nad Labem

19.01.2014 21:29

Zápis z členské schůze Klubu chovatelů ZTd a ZBTd  konané dne  11.1.2014 v Lysé nad Labem

 

členská schůze - 11.1.2014 - Lysá.docx (24825)

 

Přítomno:

Celkem: 13 osob (z toho 11 současných členů a 2 osoby ucházejících se o členství)

Prezentační listina je přílohou tohoto zápisu.

 

Program schůze:

1) Zahájení schůze.

2) Schválení nových členů

3) Plnění úkolů ze schůze v Nové Bydžově:

    a/dopracování a schválení nového standartu ZTd a ZBTd

    b/oceňovacích lístků

    c/výstavního řádu klubu a registračního řádu

d) předání účetnictví, dokladů a dokumentů Klubu

e) zelená karta

f) kartičky čekatele

4) Změna sídla Klubu a založení nového transparentního účtu Klubu.

5) Plán práce pro nadcházející období.

6) Diskuse, ukončení schůze.


 

 

1) Zahájení schůze.

 Schůzi zahájila v 15:00 hod přítelkyně Bc. Aneta Glaubaufová a přivítala všechny přítomné.

 

2)  Schválení nových členů.

 

Jednatelka Klubu, př. Aneta Glaubafová, navrhla schůzi přijetí nových členů, kteří se do Klubu hlásí, a to:

Tomáš Kmenta – chs z Hradiště

Michaela Šimková – chs od Krála

Klára Švengrová – chs od Klárky

Jana Vodrážková – chs Imladris

 

Noví členové byli odsouhlaseni.

 

Souhlas: 11              Nesouhlas: 0       Zdržel se: 0                                     ODSOUHLASENO

 

 

 

3) Plnění úkolů ze schůze v Nové Bydžově:

   

 a/dopracování a schválení nového standardu ZTd a ZBTd

 

Po delší diskusi všech přítomných členů se schůze usnesla, že výbor Klubu do návrhu standardu ZTd a ZBTd zapracuje dnešní připomínky (např. osrstění uší, barva srsti, drápů, očí, hmotnosti) a následně tento nový návrh standardu předloží členům Klubu ke schválení.

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

b/ dopracování oceňovacích lístků

 

Přítelkyně Marcela Burešová dojednala, že můžeme využít oceňovací lístky používané při výstavách v Plzni – od autorek př. Brejchové a př. Zýmové. Tyto oceňovací lístky jsou srovnatelné s oceňovacími lístky používané pro „vzorníkové“ králíky, pouze hlavička je uzpůsobena potřebám Klubu.

 

Nové oceňovací lístky byly odsouhlaseny – jejich použití se bude odvíjet od odsouhlasení nového návrhu standardu.

 

Souhlas: 13              Nesouhlas: 0       Zdržel se: 0                                     ODSOUHLASENO

 

 

c/ výstavního řádu klubu a registračního řádu

 

Přítelkyně Lucie Petkovová a Aneta Glaubaufová se omluvily členské schůzi – v tak krátkém termínu nestihly řády připravit – budou zpracovávat v nadcházejícím období.

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

d) předání účetnictví, dokumentů a dokladů Klubu

 

Předsedkyně Lucie Petkovová členské schůzi sdělila, že na základě našeho podání „Výzva k protokolárnímu předání dokladů a dokumentů Klubu chovatelů králíků ZTd a ZBTd“ ze dne 2.12.2013 zaslaného doporučeně i elektronicky všem bývalým členům výboru Klubu (viz výše) a na vědomí i Českému svazu chovatelů, a dále na základě další elektronické a telefonické komunikace bylo dohodnuto, že účetnictví, veškeré doklady a dokumenty náležící Klubu zašle Ing. Jana Prokešová, bývalá předsedkyně Klubu, na adresu současné předsedkyně Lucie Petkovové a při svolaném jednání se zásilka (popř. zásilky) otevře a její obsah zaprotokoluje a zdokumentuje. Ostatní členové bývalého výboru elektronicky (a Eva Piskačová následně i písemně) sdělili, že žádné dokumenty ani doklady Klubu nikdy neměli, ani nemají.

 

Na adresu Lucie Petkovové došly od Ing. Prokešové dvě zásilky č. DR 0087199208X  a  č. DR 0087199225X. Při svolaném jednání byly tyto zásilky otevřeny, protokolárně byl sepsán jejich obsah a pořízena základní fotodokumentace.

 

Zásilky i protokolární soupis jejich obsahu byl předložen k nahlédnutí členské schůzi Klubu dne 11.1.2014 v Lysé nad Labem.

 

Následně se členská schůze usnesla, že potvrdí převzetí obsahu zásilek (viz Zápis z protokolárního předání účetnictví, dokladů a dokumentů Klubu chovatelů ZTd a ZBTd ze dne 7.1.2014) s upozorněním, že pokladna nebyla předána ve vyhovujícím stavu (zejm.  jde o chybějící doklady), revizní zprávy nebyly předány vůbec, z čehož se lze domnívat, že neexistují. Taktéž chybí poslední výpis účtu Klubu, který byl Ing. Prokešovou zrušen a měl by končit zůstatkem 0,- Kč. Při telefonickém hovoru bylo vyjasněno, že tento poslední výpis nebyl Ing. Prokešové ještě doručen bankou. Jakmile se tak stane, výpis zašle předsedkyni Klubu.

 

Členská schůze odsouhlasila převzetí účetnictví, dokladů a dokumentů zaslaných od Ing. Jany Prokešové s tím, že pokladní kniha není doložena v dostatečném rozsahu (chybějící doklady) a revizní zprávy nebyly předány vůbec.

 

Souhlas:   13            Nesouhlas: 0       Zdržel se:  0                                   ODSOUHLASENO

 

 

Úkolem pro výbor bude rozeslat informativní dopisy Ing. Janě Prokešové a ČSCH o převzetí účetnictví, dokladů a dokumentů Klubu.

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

e) zelená karta

 

Přítelkyně Glaubaufová informovala schůzi, že na ČSCH byla zaslána vyplněná tzv. zelená karta. Před dnešní schůzí nám člen ÚV potvrdil, že byla v pořádku převzata a zaevidována změna statutárních zástupců Klubu.

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

f) kartičky čekatele šampiona

 

Ing. Prokešová zaslala nepotvrzené kartičky čekatele šampiona z moravské výstavy z r. 2012.

Kartičky jsme zkontrolovali s výsledky výstavy a sami potvrdili. (Považujeme tak tyto konkrétní kartičky za zcela platné pro možné další nárokování udělení certifikátu králíka šampiona). Následně některé kartičky byly lidem – majitelům – rozeslány poštou, zbývající byly rozděleny dnes majitelům kartiček, co jsou zde přítomni.

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

 

4) Změna sídla Klubu a založení nového transparentního účtu Klubu.

 

V současné době je stále sídlo Klubu na adrese: U Šporky 186, Česká Lípa, což je adresa rodičů přítelkyně Prokešové. Na minulé schůzi jsme se dohodli, že ideálním sídlem Klubu by bylo sídlo ČSCH, tzn. ul. Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy.

Lucie Petkovová při telefonickém hovoru s generálním sekretářem, panem Kabátem, zjistila, že změna sídla Klubu na adresu sídla svazu je možná. Toto se nám potvrdilo i dnes při krátkém hovoru s jedním z členů legislativní komise svazu. Úkolem výboru bude zajištění změny sídla Klubu, která se provádí přes ČSCH, a následně opět změnit zelenou kartu a v této návaznosti bude dále možné založit nový transparentní účet Klubu.

 

Členská schůze souhlasí s převedením sídla Klubu na adresu sídla ČSCH.

 

Souhlas:   13            Nesouhlas: 0       Zdržel se:  0                                   ODSOUHLASENO

 

 

 

5) Plán práce v nadcházejícím období.

 

Přítelkyní Alenou Otrubovou byl upřesněn plán výstavy teddy králíků na Moravě – v září by se měla konat výstava v Litovli a koncem roku ve Zlíně. Další podmínky se budou ještě dojednávat a přítelkyně Otrubová o nich bude informovat výbor Klubu.

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

 

6) Diskuse, ukončení schůze.

 

- předsedkyně Klubu sdělila, že bude nutné po změně sídla Klubu udělat nová razítka Klubu.

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

- jednatelka Klubu navrhla ke schválení členské schůzi nového správce webových stránek Klubu – Alenu Köhlerovou (chs z Kouzelného kopce), dlouholetou členku Klubu.

 

 

Souhlas:   13            Nesouhlas: 0       Zdržel se:  0                                   ODSOUHLASENO

 

 

-  Při minulé členské schůzi přítel Šíp, jakožto čestný člen Klubu, upozornil na nemožnost posuzování genových teddy dle návrhů standardů pro teddy, proto navrhl, abychom zpracovali i návrh standardů pro genové teddy – tzn. meziproduktové křížence. Členská schůze souhlasila s vypracováním nových návrhů standardů pro genové teddy krátkouché a genové teddy berany, které měla vypracovat př. Burešová a předloží je na dnešní schůzi. Avšak po studiu dané problematiky bylo zjištěno, že de facto není možné standard zcela uspokojivě zformulovat a vytvořit.

 

Po krátké diskusi se členská schůze shodla a odsouhlasila, že genové teddy králíky budeme chtít na výstavách teddy králíků posuzovat dále a tím, že se u nich bude sledovat zejména typ, tvar, případné vady a kvalita srsti, nikoli však její délka.

 

Souhlas:   13            Nesouhlas: 0       Zdržel se:  0                                   ODSOUHLASENO

 

 

 

Schůze byla ukončena v 16:40 hod.

 

 

 

Zapsala: Glaubaufová Aneta

 

 

 

Zkontrolovaly: Petkovová Lucie

 

Neumannová Zdeňka

Kontakt

Český svaz chovatelů, Klub chovatelů králíků Teddy a zakrslých Teddy beránků pobočný spolek

chstynaja@seznam.cz

Sídlo:
Maškova 1646/3,
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Korespondenční adresa:
Aneta Glaubaufová
Klub chovatelů ZTd a ZBTd
Ostravská 3062,
272 01 Kladno

IČ: 72055910

transparentní účet:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2001158992

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode