Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd

Zápis z členské schůze Klubu chovatelů ZTd a ZBTd konané dne 17.5.2014 ve Slaném

28.05.2014 13:52

 

členská schůze - 17.5.2014 Slaný.docx (21510)

 

Zápis z členské schůze Klubu chovatelů ZTd a ZBTd  konané dne  17.5.2014 ve Slaném

 

Přítomno:

Celkem: 11 členů

Prezentační listina je přílohou tohoto zápisu.

 

Program schůze:

1) zahájení schůze

2) schválení nových členů

3) Interní řád pro evidenci a tetování teddy králíků

4) Nový standard teddy králíků

5)informace z konference ÚOK

6) výstavy pro letošní rok

7) novošlechtění

8) situace v chovu Mgr. Otrubové

9) diskuse

10) ukončení schůze

 

 

 

Ad 1)

Přítelkyně Glaubaufová zahájila  v 16:35 hod schůzi a přivítala všechny přítomné.

 

Ad  2)

Dále informovala př. Glaubaufová, že o členství v našem Klubu se ucházejí následující chovatelé z ČR:

Petra Jirásková – chs

Anna Duffková – chs od Lindy

Naďa Marvanová – chs z Kopretinové louky

Soňa Čechová – chs ze Skorotic

Tereza Němcová – chs Thésia

 

Noví členové byli přijati.

 

Souhlas: 11              Nesouhlas: 0       Zdržel se: 0                                     ODSOUHLASENO

 

 

A dále se o členství v našem Klubu se uchází chovatelka Polska:

 Eliza Trebacka – chs od Elizy (není členen ČSCH)

Navrhujeme v Klubu zavést nový status – „pasivní zahraniční členství“ , které by mělo výhody:  zvýhodnění finanční na výstavách (platí jako člen) a možnost udělení českého šampiona, jinak nic.  Tento pasivní zahraniční člen by neměl právo volit ani být volen, nemůže tetovat a evidovat zvířata.

 

Nový status pasivního zahraničního členství a zároveň i nová členka s tímto statusem bylo odsouhlaseno.

 

Souhlas: 11              Nesouhlas: 0       Zdržel se: 0                                     ODSOUHLASENO

 

 

Ad 3)

Interní řád pro evidenci a tetování teddy králíků.

Zde proběhlo již předběžné elektronické hlasování, které dopadlo následovně:

S interním řádem plus s nákupem tetovací sady souhlasí většina. Elektronicky odsouhlaseno.

(14 lidí vyjádřilo souhlas, 1 člověk nesouhlas a 5 lidí se zdrželo.)

 

Tento řád není možné zaslat na ČSCH na schválení – takovýto typ tetování ČSCH neumožňuje. Proto tento náš řád je pouze interním, dle ČSCH neoficiálním tetování a evidencí. Zároveň nám ČSCH nemůže toto nijak zakázat. Tato evidence a tím i tetování bude proto pouze klubovou záležitostí.

První evidence a tetování proběhne následně - po ukončení schůze na V. speciální výstavě teddy králíků ve Slaném, a to v počtu 14 ks králíků, tetuje přítelkyně Burešová.

 

Přítelkyně Glaubaufová požádala přítomné, aby vyjádřili souhlas či nesouhlas s navrženým řádem a nákupem tetovací sady. Všichni přítomní se vyjádřili souhlasně.

 

Souhlas: 11              Nesouhlas: 0       Zdržel se: 0                                     ODSOUHLASENO

 

 

Ad 4)

Nové standardy teddy králíků.

Zde proběhlo již předběžné elektronické hlasování, které dopadlo následovně:

Téměř všichni souhlasili. Byly zde nějaké drobné připomínky, které se dají ale dořešit každý rok chovatelským plánem pro Klub na rok (tak jak to funguje nyní – postupné utahování).

 

Proto navrhujeme, aby se standard ZTd schválil v této podobě, jak je již několik měsíců vyvěšen na webu Klubu. U ZBTd – ten bychom také narhovaly, aby se schválil – bude tam přidána tabulka na posouzení, pokud se časem najde někdo, kdo více beránkům rozumí, může jej více dopracovat.

 

Nové návrhy standardů teddy krátkouchého a teddy beránka byly schváleny.

 

Souhlas: 11              Nesouhlas: 0       Zdržel se: 0                                     ODSOUHLASENO

 

 

Ad 5)

Lucie Petkovová a Aneta Glaubaufová podaly přítomným informace z konference  ÚOK konané 29.3.14 – za Klub se jí právě zúčastnily Lucie Petkovová a Aneta Glaubaufová. Byla zde přítomna i paní Burešová, avšak za svůj okres.

 

Pro nás bylo nejpodstatnější:

Novošlechtění měly v loňském roce na ZTd schváleny:

Marcela  Burešová na japanovitou (natetováno cca 100 zvířat)

Jana Zýmová a Petra Brejchová na hototskou bílou (natetováno cca 14 zvířat)

 

Navázaly jsme dobré kontakty s členy ÚOK. Hovořily jsme s př. Červinkou, který má Kluby na starosti. Pan Červinka hodlá dělat každý rok schůzky všech Klubů, čehož bychom rády využily a zkusily Klub dále prezentovat.

 

VZATO NA VĚDOMÍ

Ad 6)

Výstavy pro letošní rok.

Nyní máme za sebou Lysou a Slaný.

Před sebou: Nový Bydžov (9.8.14), kde je garantem výstavy Lucie Stehnová a Jana Švecová. Zde informovala Lucie Stehnová, že se v ZO Nový Bydžov nedohodli na přijatelných podmínkách pro konání výstavy teddy králíků, proto se předběžně dohodli s nedalekou ZO Přelouč, kde by se výstava konala za přijatelných finančních podmínek a i ve stejném termínu jako původně plánovaná v Novém Bydžově.

 

Členové souhlasí se změnou místa konání výstavy.

 

Souhlas: 11              Nesouhlas: 0       Zdržel se: 0                                     ODSOUHLASENO

 

 

Další navrhovaná výstava: Kynšperk nad Ohří (6.9.14), kde by byla garantem výstavy Blanka Filipiová – zde by nám ZO umožnila mít výstavu zdarma (bez klecného).

 

Konání výstavy bylo odsouhlaseno.

 

Souhlas: 11              Nesouhlas: 0       Zdržel se: 0                                     ODSOUHLASENO

 

 

Morava – výstava v Tečovicích (6.12.14), což je okrajová část Zlína. Snažíme se dohodnout s Bc. Zuzkou Tesařovou (chs z Moravy) , aby výstavu organizačně zajistila. Konečnou odpověď nám dá v cca červnu.

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

 

Dále přítelkyně Glaubaufová informovala, že byla vypracována interní směrnice (krátký návod a informace) pro všechny pořadatele a garanty výstav teddy králíků konané pod záštitou Klubu. Hlavním principem je, aby si výstava na sebe vydělala a pokryly se tak na její pořádání náklady. Ve směrnici je uvedeno, co financuje Klub, co pořadatel (resp. výtěžek z výstavy) a co kdo zařizuje. Každý pořadatel (garant) výstavy je povinen se touto směrnicí řídit.

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

 

Ad 7)

Novošlechtění.

Již v Novém Bydžově se nás snažil v tomto směru zaktivovat př. Šíp. Během jara př. Glaubaufová zkusila přes pana Šípa zjistit, zda by bylo možné žádat o novošlechtění v „chovatelských skupinách“, že by více chovatelů stejného chovaného rázu mělo povolené jedno novošlechtění společně. Bohužel to nebylo členy ÚOK schváleno a je třeba, aby každý chovatel žádal zvlášť, i kdyby měl doma jen 3 králíky.

V současné chvíli jsme se rozhodly jse rozhodly přítelkyně Glaubaufová, Lucie Petkovová, Světlana Hrubá a Blanka Filipiová požádat o novošlechtění na ZTd červeného. Přítelkyně Zdena Neumannová na ZTd modrého, Lucie Sedláčková na ZTd červeného. Nová členka zřejmě bude žádat o rhönskou kresbu u ZTd. Čím více náš bude, tím lépe.

Přítelkyně Glaubaufová, Petkovová, Hrubá a Sedláčková již žádosti podaly k př. Šípovi.

 

 VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

Ad 8)

Situace v chovu paní Otrubové.

V průběhu měsíce března přicházely na Klub stížnosti na chov paní Otrubové, kde se údajně vyskytují dravčíci, kokciioza a také králičí syfils. Klub se snažil podněty prověřit, zjistil, že se zakládají na pravdě a informoval elektronicky členy Klubu. S paní Otrubovou hovořil telefonicky a písemně ji vyzval k nápravě. Paní Otrubová přislíbila, že začne se svými klienty aktivně komunikovat. Bohužel se tak nestalo.

 

Proto proběhlo elektronické hlasování o tom, zda členové Klubu souhlasí s tím, aby za Klub byl podán podnět na veterinární správu, které dopadlo následovně:

Souhlasí většina. Odsouhlaseno.

(15 lidí vyjádřilo souhlas, 4 lidé se zdrželi)

 

Paní Otrubová slíbila, že do konce dubna zašle veterinární potvrzení o přeléčení zvířat a sama bude Klub informovat o situaci v jejím chovu. Bohužel nestalo se tak.

 

Dne 8.4.14 přítelkyně Glaubaufová a Petkovová poslaly na vet. správu podnět vč. příloh, které tvořily dopis, který byl určen paní Aleně Otrubové (dostali všichni mailem), scany tří inzerátů o prodeji zvířat Aleny a veterinární potvrzení od 6 ti chovatelů. Dopis bez příloh byl zaslán i do ZO ČSCH Prostějov, kde je paní Otrubová nově členem. Dopis jsem Vám všem na mail zaslala opožděně.

 

Dne 13.5. 14 přítelkyně Glaubaufová vedla telefonát s inspektorem mající věc na starosti. U paní Otrubové byla provedena předem ohlášená kontrola, která nezjistila pochybení chovatelky – tzn. že zvířata byla v dobrých hygienických podmínkách a dle vizuální prohlídky byla zdravá, v dobrém výživovém stavu.

Oficiální správu nám zašle veterinární správa v následujících dnech.

 

Věřím, že paní Otrubová má již chov přeléčený a v pořádku.

Osobně jsem za pozitivní informace z veterinární správy ráda.

 

 

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

Ad 9)

Proběhla krátká chovatelská diskuse

 

Ad 10)

Přítelkyně Glaubaufová ukončila schůzi v 17:20 hod.

 

 

 

 

Zapsala: Glaubaufová Aneta

Zkontrolovala: Petkovová Lucie

 

 

Kontakt

Český svaz chovatelů, Klub chovatelů králíků Teddy a zakrslých Teddy beránků pobočný spolek

chstynaja@seznam.cz

Sídlo:
Maškova 1646/3,
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Korespondenční adresa:
Aneta Glaubaufová
Klub chovatelů ZTd a ZBTd
Ostravská 3062,
272 01 Kladno

IČ: 72055910

transparentní účet:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2001158992

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode