Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd

Zápis z výborové schůze 15.9.2018 ve Slaném

21.09.2018 07:34
Zápis z výborové schůze Klubu chovatelů ZTd a ZBTd konané dne 15.9.2018 ve Slaném
 
Účast: Burešová, Glaubaufová, Neumannová, Petkovová, Suchý - 100%
 
Program
1) změna členských podmínek Klubu
2) výstavy v roce 2019
3) uznávací řízení
4) vydávání potvrzení na novošlechtění
5) rodokmeny na prodejná králíčata
6) GDPR
7) výsledek z řízení ÚOK CHK - př. Filipiová
8) Diskuse, ukončení schůze
 
 
Schůze byla zahájena v 9:15 hod. 
 
ad 1)
Přítelkyně Burešová navrhla změnu vstupních členských podmínek Klubu, kdy předložila pro předlohu členské podmínky jiného chovatelského klubu králíků. 
 
Bylo navrženo, aby bylo doporučeno členské schůzi odsouhlasit změnu klubových členských podmínek, které by se rozšířily o následující: 
 
Zájemce o přijetí do Klubu se musí osobně představit členské schůzi. V případě přijetí se stává členem čekatelem a to na 2 roky od přijetí a zaplacení členského příspěvku. Tento člen čekatel má všechna práva a povinnosti jako člen řádný. O tom, zda se člen čekatel stane po uplynutí 2 let členem řádným, rozhodne členská schůze na svém jednání, případně elektronickým hlasováním. V případě, že během období dvou let dostatečně člen čekatel neprokáže zájem o Klub (zejm. účast a pomoc při výstavách, šlechtění cílového plemene), členská schůze neschválí jeho řádné členství. 
 
Souhlas: 5             Nesouhlas:  0             ODSOUHLASENO
 
Ad 2)
a) Vzhledem ke změně posuzování od příštího roku (viz výroční členská schůze - dopis od ÚOK CHK), pravděpodobně budeme pořádat výstav méně. 
Na další členské schůzi bude vznesen dotaz na členskou základnu o jaké výstavy bude příští rok zájem a kdo bude chtít výstavy pořádat. 
 
VZATO NA VĚDOMÍ
 
b) 
Bylo navrženo, aby byly stanoveny jednotné podmínky pro všechny garanty výstav Klubu. 
Zároveň došlo ke krátké diskusi o organizaci výstav v následujícím roce, výborová schůze se shodla na následujícím: 
- speciální a klubové výstavy Klubu budou řazeny dle pokynů ČSCH - tzn. dle barev ve stanoveném pořadí
- bude udělována čestná cena na každého 10. králíka. Více pohárů je nepřijatelných.
- budou používány oficiální oceňovací lístky ČSCH
- v r. 2019 nedoporučujeme použití bodového hodnocení, i když nám jej ČSCH ještě pro tento rok umožnil zachovat
- kartičky čekatele šampiona jsou od r. 2019 zrušeny
 
Souhlas: 5             Nesouhlas:  0             ODSOUHLASENO
 
Ad 3)
Proběhla krátká diskuse o plánovaném uznávacím řízení. Bylo dohodnuto, že př. Glaubaufová (po konzultaci s př. Burešovou, poradcem chovu) napíše př. Šípovi dotaz(y) na podmínky uznávacího řízení pro teddy králíky. 
 
Souhlas: 5             Nesouhlas:  0             ODSOUHLASENO
 
Ad 4)
Př. Glaubaufová navrhla, aby za Klub bylo výborem nejprve aspoň elektronicky schváleno udělení razítka žadateli o povolení novošlechtění. 
 
Souhlas: 5             Nesouhlas:  0             ODSOUHLASENO
 
Ad 5)
Bylo upozorněno na nevhodné inzerování teddy králíků s rodokemenem ČSCH novošlechtění. Kdy králíci jsou nabízeni jako králíci s "PP", tedy rodokmenem ČSCH, avšak kupujícímu je prodán jedinec bez tetování. Toto je nepřípustné, neboť králík, který není označen tetováním, je králík neznámého původu. 
 
VZATO NA VĚDOMÍ
 
Ad 6)
Vzhledem k účinnosti nového nařízení EU  o ochraně osobních údajů (GDPR) bude nezbytné od členské základny získat nové souhlasy k nakládání s osobními údaji, a to na členské schůzi, v případě nepřítomnosti některého člena bude muset tento zaslat prostřednictvím doručovatele poštovních služeb. 
 
VZATO NA VĚDOMÍ
 
Ad 7)
Výsledek řízení ÚOK CHK vůči př. Filipiové není v době konání schůze znám. 
 
Ad 8)
Proběhla krátká diskuze a následně byla schůze v 9:50 hod ukončena. 
 
 
Zapsala : Glaubaufová
 
Kontrolovala: Burešová, Petkovová
 

Kontakt

Český svaz chovatelů, Klub chovatelů králíků Teddy a zakrslých Teddy beránků pobočný spolek

chstynaja@seznam.cz

Sídlo:
Maškova 1646/3,
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Korespondenční adresa:
Aneta Glaubaufová
Klub chovatelů ZTd a ZBTd
Ostravská 3062,
272 01 Kladno

IČ: 72055910

transparentní účet:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2001158992

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode