Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd

Zápis z výroční členské schůze Klubu chovatelů ZTd a ZBTd konané dne 17.1.2015 v Lysé n. Labem

05.02.2015 21:27

Zápis z výroční členské schůze Klubu chovatelů ZTd a ZBTd  konané dne  17.1.2015 v Lysé nad Labem

 

Přítomno:

Celkem: 13 osob – z toho 11 členů Klubu, 2 osoby ucházející se o členství

Prezentační listina je přílohou tohoto zápisu.

 

Program schůze:

1) zahájení schůze

2) schválení nových členů

3) zpráva předsedkyně Klubu Lucie Petkovové

4) zpráva jednatelky Klubu Anety Glaubaufové

5) zpráva hlavního registrátora Klubu Lucie Petkovové

6) zpráva pokladníka Klubu Anety Glaubaufové

7) zpráva revizní komise – Světlany Hrubé

8) neobsazená pozice ve výboru Klubu – koordinátor Morava

9) Členské podmínky + kárný řád

10) Úpravy interního řádu pro evidenci a tetování teddy králíků

11) Nový standard teddy králíků

12) Výstavní podmínky.

13) Chovatelské cíle pro rok 2015 – Marcela Burešová

14) Plán speciálních výstav teddy králíků

15) Diskuse

16) Ukončení schůze

 

 

1) První schůze byla v 16:05 hod ukončena, druhá schůze byla zahájena v 16:20 hod. př. Petkovovou, která přivítala přítomné členy.

 

2) Druhým bodem programu bylo projednání přijetí nových členů, a to:

Pivonková Michaela – chs ze Želetavy. Slečně Pivonková žádá o novošlechtění na ZBTd bílé modrooké a chová i ZTd.

Fejfarová  Lucie – chs Teddy od Sofinky, cíl: kvalitní jedinci odpovídající typu teddy.

Štrougalová Lenka – chs Teddy Paradise, chce se zaměřit na ZTd v barvě havanovité a červené.

 

Všechny žadatelky o členství v Klubu byly přijaty, jeden člen Klubu se zdržel hlasování.

 

Souhlas:  10              Nesouhlas: 0       Zdržel se:  1                                   ODSOUHLASENO

 

 

3) Dalším bodem je zpráva předsedkyně Klubu, Lucie Petkovové.

Vážení přátelé,

Dovolte, abych Vás přivítala na dnešní členské výroční schůzi a zároveň Vás stručně seznámila s činností našeho klubu v loňském roce.

Náš klub za loňský rok ušel velký kus cesty -jen stručně shrnu - vytvoření a schválení nového standartu ZTd aZBtd, nových oceňovacích lístků, registračního klubového řádu, navázání spolupráce s novými posuzovateli, zlepšení vztahů s ČSCH a velké množství chovatelů, kterým bylo povoleno novošlechtění.

V roce 2014 se konaly 2 členské schůze a výbor se sešel 3x.

Minulá výroční členská schůze schválila toto usnesení:

Dopracování oceňovacích lístků - splněno

Dopracování výstavního řádu klubu a registračního řádu – splněno – viz další bod schůze

Změna sídla klubu, založení transparetního účtu – přítelkyně Glaubaufová odeslala v únoru veškeré podklady na ČSCH, který do dnešního dne ani po několika urgencích změnu sídla klubu nedořešil, vzhledem k tomu, že nebylo změněno sídlo klubu není možné založit nový účet.

 

V minulém roce se uskutečnily 4 výstavy:

leden - Lysá nad Labem 64 ks králílů

květen – Slaný – 88 ks králíků

srpen – Přelouč 91 ks králíků

prosinec – Tečovice 86 ks králíků

Velmi ráda bych poděkovala všem, kteří se na pořádání výstav podílejí a výstavy organizují – hlavní dík patří přítelkyni Anetě Glaubaufové, za pořádání výstavy ve Slaném a skvělou práci pro klub ve funkci jednatelky, bez její práce a nasazení by chod klubu nebyl možný.

Dalšími členkami klubu, které skvěle organizují již druhým rokem výstavu je přítelkyně Lucie Stehnová a Jana Švecová – v loňském roce výstava v Přelouči

Novým pracantem a pořadatelem výstavy je přítelkyně Zuzana Tesařová, která organizovala v letošním roce výstavu na Moravě v Tečovicích.

Všem, které jsem jmenovala, děkuji za skvěle provedenou práci a přeji hodně energie a sil do práce další - v novém roce. Je třeba si uvědomit, že bez jejich práce, která není odměněna ničím jiným než naším poděkováním by se neuskutečnila žádná se shora uvedených výstav.

Na chodu výstav se podílejí mnozí další, kteří na výstavách zapisují, nosí králíky k posouzení apod. Ráda bych poděkovala těm, kteří se na této práci podílejí pravidelně - je to přítelkyně Zdena Neumannová, Světlana Hrubá, dvorní fotograf Luboš Hrubý, který vždy skvěle zdokumentuje chod výstavy a mnozí další.

V neposlední řadě patří ohromný dík všem sponzorům, kteří nám pomáhají s cenami pro vítěze a malými pozornostmi pro všechny účastníky výstav.

www.1teddy.cz – Iva Šmrhová

Lucie Stehnová a Petr Malát CHS Od Bettynky

Blanka Filipiová CHS od Becky

Jana Švecová CHS Teddy Veselí

Hračky Alfa Přelouč

R.E.F.czech

Světlana Hrubá CHS Teddici od Světlušky

Lenka Hornová CHS Z Kemetu

AV Servis

Petr a Lenka Bezděkovi – doprava zvířat

Naďa Marvanová CHS z kopretinové lpouky

Aneta Glaubaufová CHS Z šípkové růže

Lucie Petkovová CHS Tynaja

Soňa Čechová CHS ze Skorotic

Anbio s.s.o.

Na závěr bych ráda všem členům klubu popřála hodně zdaru v chovatelské práci v letošním roce a hodně energie pro práci v klubu.

Děkuji za pozornost

 

 

4) Následuje zpráva jednatelky Klubu, Anety Glaubaufové.

 

Vážení přátelé,

chtěla bych vám poděkovat za pomoc při renovaci našeho Klubu. Jsem ráda, že dostal nový vítr do plachet. Za ten rok se povedl udělat opět kus práce.

Věřím, že jsme opět navázali dobré vztahy s ČSCH a že si postupně opět získáme důvěru a také podporu.

Nyní krátce shrnu statistiky.

V loňském roce měl Klub celkem: 26 členů + 1 zahraniční pasivní člen, čestné členství př. Šíp.

V letošním roce jsme přišli  4 členy; př. Otrubová, př. Kmenta – ruší chov, př. Vodrážková – neozvala se, př. Suchý si chce obnovit členství v z osobních důvodů až v březnu.

Dnes byly přijaty 3 nové členky.

Aktuálně dnešním dnem má Klub 25 členů -  plus 1 zahraniční pasivní člen a př. Šíp čestný člen.

 

Novošlechtění:

Jsem velmi ráda, že jsme se v roce 2014 i velmi posunuli v počtu registrovaných novošlechtitelů, kterých je celkem: 7

  • BUREŠOVÁ Marcela - povolené novošlechtění pro barvu JAPANOVITOU
  • GLAUBAUFOVÁ Aneta - povolené novošlechtění pro barvu ČERVENOU
  • HRUBÁ Světlana - povolené novošlechtění pro barvu ČERVENOU
  • PETKOVOVÁ Lucie - povolené novošlechtění pro barvu ČERVENOU
  • SEDLÁČKOVÁ Lucie - povolené novošlechtění pro barvu ČERVENOU
  • FILIPIOVÁ Blanka - povolené novošlechtění pro barvu ČERVENOU
  • NEUMANNOVÁ Zdena - povolené novošlechtění pro barvu MODROU

 

 

Zakrslý teddy beran  (ZBTd)

  • FILIPIOVÁ Blanka - povolené novošlechtění pro barvu BÍLOU MODROOKOU

 

 

Další žádosti o novošlechtění si vyřizuje př. Pivonková Michaela na ZBTd bílé modrooké a př. Stehnová Lucie na ZTd havanovité a červené.

 

Všem, kteří se rozhodli pustit se k novošlechtění děkuji a věřím, že se v roce letošním někdo další ještě přidá. Ideální by bylo co barva, to alespoň dva, tři  novošlechtitelé.

V tuto chvíli děkuji za pozornost.

 

 

 

5) Lucka Petkovová sdělila krátkou zprávu registrátora.

V loňském roce bylo za Klub registrováno 20 chovných jedinců.

Všichni chovatelé sdruženi v našem Klubu měli v r. 14 odchovy, kromě Petry Jiráskové.

 

 

 

6) Šestým bodem byla zpráva pokladníka Klubu, Anety Glaubaufové:

 

Počáteční zůstatek na začátku roku: 189,- Kč

 

 

VÝDAJE:

Nákup pohárů

3 787,- Kč

Tetovací sada kleští

3 820,- Kč

Náklady na výstavy

13 865,- Kč

Ostatní náklady

840,- Kč

Výdaje celkem:

22 312,- Kč

 

 

PŘÍJMY:

Členské příspěvky r. 14

9 400,- Kč

Členské příspěvky r. 15

6 900,- Kč

Výstavní poplatky

19 000,- Kč

Ostatní příjmy

1 039,- Kč

Příjmy celkem:

36 339,- Kč

 

Konečný zůstatek k 31.12.2014: 14 027,- Kč

Žádná z loňských výstav nebyla prodělečná, vždy nějaká částka zůstala, což je báječné.

Děkuji za pozornost.

 

7)

Zápis z kontroly vedení účetnictví za rok 2014 konané dne 10.1.2015

 

Dne 10.1.2015 provedla revizní komise kontrolu vedení účetnictví teddy klubu. Byly zkontrolovány veškeré příjmové a výdajové doklady a faktury. Dále pak jejich evidence, uchování a záznamy v pokladní knize. V neposlední řadě byla přepočítána hotovost na pokladně.

Nebyly shledány žádné rozdíly ani žádné jiné podobné nesrovnalosti.

Závěrem: účetnictví je vedeno zodpovědně a řádně, nezbývá, než za to poděkovat přítelkyni Anetě Glaubaufové a popřát jí do dalšího období hodně úspěchů.

 

 

8) Následně Aneta Glaubaufová upozornila na volné místo ve výboru Klubu a snažila se vyvolat aktivitu k navržení nového člena a následnému hlasování o jeho přijetí.

Nikdo z účastníků schůze o pozici neprojevil zájem, zůstala tak i nadále neobsazena.

 

 

9) Jednatelka Klubu začala projednávat další bod schůze – nové členské podmínky.

Všem členům Klubu byly tyto zaslány ve velkém předstihu. Proběhly nějaké drobné připomínky, které se ve velké míře vyřešily po e-mailu.

Účelem zavedení nových členských podmínek je, aby se tzv. oddělilo zrno od plev. Alespoň v to doufáme. Klub by měl být záležitostí prestižní, proto bych byla osobně velmi nerada, aby se mezi námi vyskytovaly osoby, které mají např. na chovu teddy králíků pouze finanční zájem a nedodržují základní pravidla slušného chování a etiky chovu. Zejména díky tomuto byly navrženy nové členské podmínky.

V návaznosti na nové čl. podmínky upozornila jednatelka i na kárný řád ČSCH, dle něhož se Klub také řídí.

Přítelkyně Glaubaufová se všech přítomných dotázala, zda mají připomínky k novým členským podmínkám. Nikdo je nepřipomínkoval a tak bylo vyvoláno hlasování o jejich přijetí.

Nové členské podmínky byly přijaty.

 

Souhlas:  11              Nesouhlas: 0       Zdrželi se:  2                                   ODSOUHLASENO

 

 

 

10) Desátý bod patří úpravám interního řádu pro evidenci a tetování teddy králíků (hobby sekce).

V letošním roce byl zaveden řád pro evidenci a tetování tzv. hobby králíků – z praxe se ukázalo, že by bylo vhodné provést změnu v tetování. Paní Burešová mi sdělila názor některých posuzovatelů.

Ideální by bylo tetovat do obou uší – L.U. datum narození, tzn. měsíc a rok; P.U. naše evidenční číslo 1, 2, ... atd.

I takto zůstane tetování odlišné oproti oficiálnímu a bude u králíka k vyčtení, kdy se narodil. Bude to více účelné.

Přítelkyně Petkovová se všech přítomných dotázala, zda mají připomínky. Nikdo žádné nesdělil, proto bylo vyvoláno hlasování o jejich přijetí.

Úpravy interního řádu pro evidenci a tetování teddy králíků byly přijaty.

 

Souhlas:  11              Nesouhlas: 0       Zdrželi se:  2                                   ODSOUHLASENO

 

 

 

11) Dalším bodem je schválení nového návrhu standardu teddy králíků (ZTd).

Po konzultaci s posuzovatelem př. Šípem se změnilo rozčlenění vah králíků a dále rozkleslé uši se přesunuly do vad přípustných.

Jelikož se domníváme, že jde o změny pozitivní, přítelkyně Glaubaufová vyvolala hlasování o přijetí nového návrhu standardu.

Ten byl následně přijat.

 

Souhlas:  11              Nesouhlas: 0       Zdrželi se:  2                                   ODSOUHLASENO

 

 

 

12) Dále jednatelka Klubu sdělila, že byl v průběhu roku byl vytvořen krátký mustr pro organizátory našich výstav a též byl změněn oceňovací lístek. Ten je nyní de facto stejný jako oficiální od ČSCH, ale je zde uvedeno logo Klubu plus v hlavičce je prostor pro jméno zvířete.

Informace o posuzování lvíčků – již průběhu roku bylo s posuzovatelem dohodnuto, že než žádné posouzení, tak alespoň slovní.

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

V souvislosti s tím, že se mezi námi objevuje čím dál více novošlechtitelů a věřím, že se budeme rozrůstat. Navrhuji, aby se naše speciální výstavy rozdělily na dvě části – tzv. hobby sekci a sekci novošlechtění. Hobby sekce by zůstala zachována tak jak to při speciálních výstavách teddy klubu funguje nyní. Novošlechtění by probíhala obdobně jako při klasických výstavách ČSCH. Tzn. Čestnou cenu by dostávalo cca každé 10-15 zvíře (při dobrém sponzoringu by se mohlo vyhlásit zvířat více), posouzení na oficiální oceňovací lístky ČSCH – novošlechtění.

Opět bylo vyvoláno hlasování o přijetí návrhu; návrh byl odsouhlasen.

 

Souhlas:  11              Nesouhlas: 0       Zdrželi se:  2                                   ODSOUHLASENO

 

 

13) Nyní bylo předáno slovo př. Marcele Burešové, která sdělí krátce o chovatelských plánech a cílech plus pro rok 2015.

 

 

Vážení přátelé,

 

Chovatelské cíle jsou stále stejné – je třeba se snažit co nejvíce typizovat teddy králíka dle vlastních chovatelských představ, vyřazovat jedince s výlukovými vadami.

K této problematice bych chtěla sdělit několik poznámek ke genetice králíků:

- Ing. Jaroslav Fingerland - první a zatím poslední genetik králíků v ČR
- genetika králíků se zakládá zejména na zbarvení srsti, a její struktuře.  Dva králíci stejného fenotypu, mohou mít jiný genotyp. Jenom u struktury srsti známe 6 genů, přičemž tři z nich dávají stejný fenotyp, ale pokud je zkřížíme, vznikají kříženci (rexi). U barvy srsti je to ještě více obtížnější.
- do genetiky vad bychom se jako laici neměli pouštět, alespoň ne do té doby než budeme na úrovni J. Fingerlanda.
- všem chovatelům doporučuji, aby si zakoupily knihy Vzorník plemen  králíků (Ing. Zadina) a též Genetiku králíků (Ing. Fingerland).
- Závěrem bych chtěla zmínit tzv. „teddy“ klín – doteď se mi přesně nepodařilo vypátrat jak to má správně být – odkud se přesně vzal a jeho projev na typ srsti. Pokud někdo chce bádat, nechť bádá.

Všem děkuji za pozornost.

 

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

14) Stěžejním bodem schůze je i plán výstav na rok 2015, který byl předběžně odsouhlasen na podzim po mailu.

Jeho současná verze: 

Leden – Lysá n. Labem (př. Sirotek)

16.5.  – Slaný (př. Šíp)

27.6 – Kynšper n. Ohří (př. Andrlík)

25.7. – Prostějov (př. Jahoda)

22.8. – Humpolec (př. Šíp)

20.9. – Slaný (př. Andrlík)

21.11.15 Celostátní výstava drobného zvířectva CHOVATEL v Lysé nad Labem (př. Sirotek?)

 

Dále máme možnost organizovat tyto výstavy:

- výstava v Přelouči

- únor – Litoměřice – 4 denní expozice bez posouzení

 

Členi Klubu byli dotazováni, zda mají nějaké připomínky či další návrhy.

 

Přítelkyně Stehnová sdělila, že by byla možnost uspořádání výstavy v Novém Bydžově při celostátní výstavě zakrslých králíků za poměrně výhodných podmínek, termín by byl 12.12.2015.

Proběhla diskuse zda nebude výstav příliš mnoho. Jelikož většina členů nárůst výstav uvítala, bylo vyvoláno hlasování o odsouhlasení následujícího plánu výstav:

 

17.1.15 – Lysá n. Labem (př. Sirotek)

16.5.15  – Slaný (př. Šíp)

27.6.15 – Kynšper n. Ohří (př. Andrlík)

1.8.15 – Prostějov (př. Jahoda)

22.8.15 – Humpolec (př. Šíp)

20.9.15 – Slaný (př. Andrlík)

21.11.15 Celostátní výstava drobného zvířectva CHOVATEL v Lysé nad Labem (př. Sirotek?)

12.12.15 – Nový Bydžov (př. Šíp?)

 

Plán výstav byl odsouhlasen.

 

Souhlas:  11              Nesouhlas: 0       Zdrželi se:  2                                   ODSOUHLASENO

 

 

15) Posledním bodem schůze je diskuse. Všichni přítomní dostali možnost se vyjádřit k problematice chovu teddy králíků a k činnosti Klubu.

Přítelkyně Ing. Anna Duffková sdělila, že jí byla nabídnuta možnost představení plemene teddy a uspořádání malé expozice v OD  v Liberci.

Paní Duffkové bylo poděkováno za prezentaci Klubu a plemene.

 

Nikdo další diskusní příspěvky nesdělil.

 

 

 

 

16)  Přítelkyně Glaubaufová a Petkovová poděkovaly za pozornost, popřály mnoho zdarů v chovu a následně, v 17:40 hod, ukončily schůzi.

 

 

 

 

Zapsala: Glaubaufová

 

Zkontrolovala: Petkovová

Kontakt

Český svaz chovatelů, Klub chovatelů králíků Teddy a zakrslých Teddy beránků pobočný spolek

chstynaja@seznam.cz

Sídlo:
Maškova 1646/3,
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Korespondenční adresa:
Aneta Glaubaufová
Klub chovatelů ZTd a ZBTd
Ostravská 3062,
272 01 Kladno

IČ: 72055910

transparentní účet:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2001158992

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode