Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd

Zápis z výroční členské schůze konané dne 16. 1. 2016 v Lysé nad Labem - výstaviště

08.02.2016 10:39

Zápis z výroční členské schůze konané dne 16. 1. 2016 v Lysé nad Labem - výstaviště

 

 

Přítomní:

členů Klubu: 13

ucházející se o členství: 1

pasivní zahraniční člen: 1 (nemá právo hlasovat)

Prezentační listina je přílohou tohoto zápisu.

 

 

Program schůze:

1) Zahájení schůze

2) schválení programu schůze

3) schválení nové členky

4) Zpráva předsedkyně Klubu př. Lucie Petkovové

5) Zpráva jednatelky Klubu př. Anety Glaubaufové

6) Zpráva hlavního registrátora Klubu př. Lucie Petkovové

7) Zpráva pokladníka Klubu př. Anety Glaubaufové

8) Zpráva revizní komise př. Světlany Hrubé

9) Chovatelské cíle r. 2016

10) Neobsazená pozice ve výboru Klubu – zástupce pro Moravu a Slezsko

11) Čekatelství šampiona

12) Plán speciálních výstav teddy králíků v r. 2016

13) Organizace výstav - kategorizace, udělování BOB, posuzování teddy králíků.

14) Diskuse

15) Ukončení schůze

 

Ad 1)

V 15:45 hod př. Glaubaufová zahájila schůzi. Schůze je usnášeníschopná.

 

Ad 2)

Př. Glaubaufová přečetla program této schůze a vyvolala hlasování.

Program schůze byl schválen jednohlasně.

 

Souhlas:   13            Nesouhlas: 0       Zdržel se:  0                                   ODSOUHLASENO

 

Ad 3)

Třetím bodem programu bylo projednání přijetí nové členky, a to:

Zuzany Štefánkové – chs teddy Štístko, člen ZO ČSCH Humpolec, chová ZTd a chce se zaměřit na barvu durynskou.

 

Žadatelka o členství v Klubu byla přijata jednohlasně.

 

Souhlas:  13              Nesouhlas: 0       Zdržel se:  0                                   ODSOUHLASENO

Ad 4)

Vážení přátelé,

dovolte, abych vás přivítala na dnešní členské výroční schůzi a zároveň vás stručně seznámila s činností našeho klubu v loňském roce.

Náš klub za loňský rok ušel velký kus cesty - jen stručně shrnu, vyzdvihla bych zejména navázání spolupráce s novými posuzovateli, prezentace plemena na školení posuzovatelů, které proběhlo 28. 2. 2015 na Střední zemědělské škole v Čáslavi, na toto školení navazovala 1. 3. 2015 Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů králíků, zlepšení vztahů s ČSCH a velké množství chovatelů, kterým bylo povoleno novošlechtění nebo v něm pokračují - celkem 12 chovatelů .

Ještě k novošlechtění je nutné poznamenat, že jedinci jsou již úspěšně vystavováni na běžných výstavách a jsou velmi dobře hodnoceni. Nejlepšího výsledku dosáhla Lucie Stehnová se svým odchovaným jedince ZTd červeným na celostátní výstavě v Lysé nad Labem 21. 11. 2015 – kde byl oceněn čestnou cenou.

V roce 2015 se konaly členské schůze a výbor se sešel 3x, a to :

17. 1. 2015 – Výroční členská schůze v Lysé nad Labem

16. 5. 2015- ve Slaném

21. 11. 2015 v Lysé nad Labem

Z minulých období před námi leží stále jeden z nesplněných bodů usnesení a to:

Změna sídla klubu, založení transparetního účtu – přítelkyně Glaubaufová odeslala v únoru 2014 veškeré podklady na ČSCH, který do dnešního dne ani po několika urgencích změnu sídla klubu nedořešil, vzhledem k tomu, že nebylo změněno sídlo klubu, není možné založit nový účet.

V minulém roce se uskutečnilo 7 výstav – v předešlém roce 4, zde je patrný obrovský narůst a zájem o chov a vystavování odchovaných jedinců. Tyto výstavy byly hojně obsazeny vystavovanými a posouzenými jedinci, v průměru se jednalo 85 ks. Jen na výstavě v Humpolci byla účast menší a to jen z nedostatku kapacit klecí - cca 50 jedinců.

17. 1. 2015  7. Klubová výstava v Lysé nad Labem – garant výstavy Lucie Petkovová

16. 5. 2015 VI. Speciální výstava ve Slaném – garant výstavy Aneta Glaubaufová

1. 6. 2015 1. Speciální výstava v Kynšperku – garant výstavy Blanka Filipiová za vydatné pomoci Týny Stránské, která není členem klubu

25. 7. 2015 Speciální výstav Plumlov – pořádal Vlasta Suchý

22. 8. 2015 1. Speciální výstava v Humpolci – garant Klára Švengrová

19. 9. 2015 VII. Speciální výstava ve Slaném – garant Aneta Glaubaufová

21. 11. 2015 1. Celostátní výstava Lysá nad Labem – garant Lucie Petkovová

Velmi ráda bych poděkovala všem, kteří jsou garanty výstav, výstavy organizují, které jsem již shora jmenovala a dále všem, kteří se podílejí na realizaci výstav, zapisovatelům, nosičům atd. Je třeba si uvědomit, že bez jejich práce, která není odměněna ničím jiným než naším poděkováním by se neuskutečnila žádná se shora uvedených výstav. Hlavní dík patří přítelkyni Anetě Glaubaufové, za pořádání výstav ve Slaném a skvělou práci pro klub ve funkci jednatelky, bez její práce a nasazení by chod klubu nebyl možný.

V neposlední řadě patří ohromný dík všem sponzorům, kteří nám pomáhají s cenami pro vítěze a malými pozornostmi pro všechny účastníky výstav.

Vitakraft – Chovex s.r.o.

1. internetový obchod pro teddy

Zverimex Zoo-doma Prostějov

Kohy- Himalájské soli

Disco klub a pizzerie Atlanta Kraslice

Doprava drobných zvířat Petr a Lenka Bezděkovi

Zverimex Pajtaš

Beaphar krmiva

Pekařství u Václava

Ruční šití postrojků Baruška

ZooMix Praha

Golden River Ranch

Dana Hájková –domácí džemy

Monika Čechmánková- potřeby pro domácí mazlíčky

Lucie Stehnová a Petr Malát CHS Od Bettynky

Týna Stránská CHS Teddy od Barunky

Bára Homolková CHS Smart Bunny

Renata Kvěšková CHS Teddy z Nyangy

Zdena Neumannová CHS Blue

Blanka Filipiová CHS od Becky

Světlana Hrubá CHS Teddici od Světlušky

Lenka Hornová CHS Z Kemetu

Naďa Marvanová CHS z Kopretinové lpouky

Aneta Glaubaufová CHS z  Šípkové růže

Lucie Petkovová CHS Tynaja

Na závěr bych ráda všem členům klubu popřála hodně zdaru v chovatelské práci v letošním roce a hodně energie pro práci v klubu.

Děkuji za pozornost. Lucie Petkovová

VZATO NA VĚDOMÍ

 

Ad 5)

Vážení přátelé,

chtěla bych Vám i v letošním roce poděkovat za Vaši práci. Jsem ráda, že se někteří z Vás rozhodli pomoci na poli výstavním – sešlo se více lidí, kteří výstavy organizují, což je báječné. A též je pozitivní poměrně vysoká účast na těchto výstavách. Děkuji.

Nyní krátce shrnu statistiky.

K 31. 12. 2015 měl Klub: 28 členů + 1 zahraniční pasivní člen, čestné členství př. Šíp.

V průběhu roku 2015 jsme přišli o členku: př. Němcovou (doporučen odchod),

Členství na rok 2016 nechtějí: př. Köhlerová (oznámila ukončení), př. Ďuračka (oznámil ukončení), př. Skalníková st. a ml. – neozvaly se, př. Musílková (Hamříková) Lucie – neozvala se.

Na minulé schůzi byli od nového roku přijati 2 členové, dnes byla přijata 1 členka.

Aktuálně dnešním dnem má Klub 26 členů -  plus 1 zahraniční pasivní člen a př. Šíp čestný člen.

 

 

Novošlechtění:

Jsem velmi ráda, že jsme se i v roce 2015 posunuli v počtu registrovaných novošlechtitelů, kterých je nyní celkem: 12

 • BUREŠOVÁ Marcela - povolené novošlechtění pro barvu JAPANOVITOU
 • GLAUBAUFOVÁ Aneta - povolené novošlechtění pro barvu ČERVENOU
 • HRUBÁ Světlana - povolené novošlechtění pro barvu ČERVENOU
 • PETKOVOVÁ Lucie - povolené novošlechtění pro barvu ČERVENOU
 • SEDLÁČKOVÁ Lucie - povolené novošlechtění pro barvu ČERVENOU
 • FILIPIOVÁ Blanka - povolené novošlechtění pro barvu ČERVENOU
 • NEUMANNOVÁ Zdena - povolené novošlechtění pro barvu MODROU

Rok 15:

 • DUFFKOVÁ ANNA - povolené novošlechtění pro barvu HOTOTSKOU BÍLOU.
 • STEHNOVÁ Lucie – povolené novošlechtění při barvu ČERVENOU, HAVANOVITOU
 • FEJFAROVÁ – povolené novošlechtění pro barvu DURYNSKOU
 • ŠVENGROVÁ Klára – povolené novošlechtění pro barvu DURYNSKOU
 • PIVONKOVÁ Michaela – povolené novošlechtění pro barvu HOTOTSKOU BÍLOU

 

Zakrslý teddy beran  (ZBTd)

 • FILIPIOVÁ Blanka - povolené novošlechtění pro barvu BÍLOU MODROOKOU
 • PIVONKOVÁ Michaela – povolené novošlechtění pro barvu BÍLOU MODROOKOU 

 

Všem, kteří se rozhodli pustit se do novošlechtění děkuji a věřím, že se v roce letošním někdo další ještě přidá. Ideální by bylo co barva, to alespoň dva, tři  novošlechtitelé. Bylo by báječné, kdyby se někdo ještě přidal na barvu modrou, havanovitou, japanovitou a rozšířily se i barvy další.

V tuto chvíli děkuji za pozornost.

VZATO NA VĚDOMÍ

 

Ad 6)

Př. Petkovovou bylo sděleno, že v loňském roce 2015 bylo registrováno a natetováno 9 ks králíků.

VZATO NA VĚDOMÍ

 

Ad 7)

ROZPOČET   KLUBU - 2016

NÁKLADY:

VÝSTAVY                                                                  30 000 Kč

POHÁRY, KOKARDY                                               15 000 Kč

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY                                      2 450 Kč

REPREZENTAČNÍ FOND                                           6 000 Kč

WEB KLUBU                                                                  550 Kč

ZÁLOŹNÍ FOND                                                        15 000 Kč

OSTATNÍ                                                                      1 000 Kč

                                                                                CELKEM     70 000 Kč

 

 

 PŘÍJMY :

ZŮSTATEK Z LOŇOSKÉHO ROKU                        24 305 Kč

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY                                               7 200 Kč

SPONZORSKÉ DARY                                                2 495 Kč

VÝSTAVNÍ POPLATKY                                           35 000 Kč

SPRÁVNÍ POPLATKY                                                1 000 Kč

 

                                                                                  CELKEM   70 000 Kč

 

ROZPOČET JE NAVRŽEN VYROVNANÝ.

Bylo vyvoláno hlasování o schválení rozpočtu na rok 2016. Tento byl schválen jednohlasně.

 

 

Souhlas:  14              Nesouhlas: 0       Zdržel se:  0                                   ODSOUHLASENO

 

Poukázáno bylo i na velmi pěkný zůstatek z loňského roku 2015 – 24 305 Kč. Když jsme přebírali Klub před dvěma roky, byl počáteční zůstatek pouze 189 Kč. 

 

Ad 8)

Zápis z kontroly vedení účetnictví za rok 2015, konané dne 10.1.2016

Dne 10. 1. 2016 provedla revizní komise kontrolu vedení účetnictví teddy klubu. Byly zkontrolovány veškeré příjmové a výdajové doklady a faktury. Dále pak jejich evidence, uchování a záznamy v pokladní knize. V neposlední řadě byla přepočítána hotovost na pokladně.

Nebyly shledány žádné rozdíly, ani žádné jiné podobné nesrovnalosti.

Závěrem tedy můžu jen dodat, že účetnictví je vedeno zodpovědně a řádně a tím přítelkyni Anetě Glaubaufové poděkovat a popřát jí do dalšího období hodně úspěchů.

Děkuji za pozornost, Světlana Hrubá

 

Ad 9)

Chovatelské cíle pro rok 2016 jsou stávající - je třeba se snažit co nejvíce typizovat teddy králíka dle vlastních chovatelských představ, vyřazovat jedince s výlukovými vadami. Nadále jsou  upřednostňovány „vzorníkové“ barvy, tj. barvy, které jsou uvedené ve Vzorníku plemen králíků, Ing. Zadiny.

Pro postupné zlepšování králíků navrhla př. Glaubaufová, abychom při posuzování přitvrdili a  od roku 2017 se vylučovali barevní králíci s bílou barvou drápů. Barevní králíci (bez zbytkové bílé na packách) budou muset mít drápy minimálně pigmentované.  

Bylo vyvoláno hlasování, návrh byl přijat.

Souhlas:  13              Nesouhlas: 0       Zdržel se:  1                                   ODSOUHLASENO

 

 

Ad 10)

Stále není neobsazena pozice ve výboru Klubu – ZÁSTUPCE PRO MORAVU A SLEZSKO (koordinátor výstav).

 Byl vznesen dotaz, zda má někdo o tuto pozici zájem. Nikdo z přítomných se nepřihlásil. Funkce zůstává stále neobsazená.

 

 

 

 

Ad 11)

Př. Glaubaufová upozornila na chybné udělování šampionátů, kdy nebylo kontrolováno tetování těchto zvířat. Od nynějška se bude tetování opět vyžadovat a kontrolovat, jinak králík nemůže získat titul šampiona. Ti, co dostali šampionát a tetování nemají, by si měli králíka dotetovat.

 

Dále bylo navrženo, aby se od února roku 2016, resp. od výstavy v Litoměřicích, zvýšil počet bodů pro udělení kartičky čekatele šampiona na 94,5 bodů (tj. o půl bodu více než je nyní). Návrh byl přijat.

 

Souhlas:  12              Nesouhlas: 1       Zdržel se:  1                                   ODSOUHLASENO

 

 

 

Ad 12)

 

Lysá nad Labem – 16. 1. 2016 – (garant Petkovová) -  posuzovatel př. Sirotek

Litoměřice – 13. 2. 2016 – (garant Kvěšková, ne člen Stránská) -  posuzovatel př. Ing. Blokeš

Slaný – 14. 5. 2016 (garant Glaubaufová) – posuzovatel př. Šíp

Kynšperk nad Ohří – 18. 6. 2016 (garant Filipiová) – posuzovatel bude upřesněn

Humpolec – 20. 8. 2016 (garant Švengrová) – posuzovatel př. Šíp

Plumlov - 23. 7. 2016 (garant Suchý) – posuzovatel bude upřesněn

Slaný – září – zjišťuje se, zda se bude konat

Tečovice - Podzim - zjišťuje se, zda se bude konat

Lysá nad Labem – listopad - zjišťuje se, zda se bude konat (možná bude přesunuto do Letňan)

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

 

Ad 13)

 

a) Na předchozí schůzi (21. 11. 15 v Lysé nad Labem) byla schválena nová kategorie na speciálních výstavách teddy králíků, a to kategorie šampionů.

Podmínky byly schváleny následující:

Do kategorie šampionů musí být zařazeni všichni králíci, jež splní podmínky udělení šampiona (mají 4 kartičky čekatele šampiona). Pakliže majitel králíka takové zvíře přihlásí do jakékoli jiné kategorie, a zjistí se tak v průběhu výstavy popř. po výstavě, bude tento diskvalifikován bez nároku na vrácení výstavních poplatků a hodnocení. Králíkům v této kategorii nebudou udělovány kartičky čekatele šampiona a nebudou se zahrnovat do soutěže o BOB (nejlepšího jedince). V kategorii bude vyhlášen jeden vítěz s možným nárokem na pohár. 

Někteří členové Klubu vyslovili dodatečně nesouhlas a požadují, aby „BOB“ byl udělován i kategorii šampionům. Bylo vyvoláno opětovné hlasování, zda kategorie šampionů bude zařazena do soutěže „BOB“.

Návrh nebyl přijat. Podmínky zůstávají dle schválení na předchozí schůzi.

Souhlas:  4             Nesouhlas: 5       Zdržel se:  5                                  NEODSOUHLASENO

 

b) Př. Blokeš navrhl, aby se zpracoval v bodech postup pro posuzovatele – jakýsi návod ke standardu, aby všichni postupovali při posuzování stejně. Z organizačního hlediska se jedná o pozitivní podpůrný prostředek.

Návrh byl jednomyslně přijat, postup pro posuzovatele vypracuje v nejbližší době př. Glaubaufová.

Souhlas:  14              Nesouhlas: 0       Zdržel se:  0                                   ODSOUHLASENO

Ad 14)

Byla vyhlášena diskuse a přítomní byli vyzváni k tomu, aby sdělili své návrhy a připomínky.

 

a)  Př. Glaubaufová a sdělila následující upozornění:

1) pro organizátory (garanty) výstav. Výstava bude vyúčtována vždy nejpozději do14 ti dnů od ukončení výstavy. Pokud tak nebude učiněno, nebudou organizátoru proplaceny náklady.

 

2) žádám o důsledné dodržování členských podmínek (znovu si je všichni přečtěte) a též dodržování výstavních podmínek (věk zvířat).

 

3) na základě předběžného zjištění zájmu, pokusím se zajistit seminář o králících, který by se konal pravděpodobně v dubnu, v sídle ČSCH – Praha, ul. Maškova.

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

b) Nikdo další již žádný příspěvek ani návrh nesdělil.

 

 

 

Ad 15)

V 16:45 hod byla schůze př. Petkovovou ukončena.

 

 

 

 

 

Zapsala: Glaubaufová

 

 

Zkontrolovaly: Petkovová

 

Neumannová

Kontakt

Český svaz chovatelů, Klub chovatelů králíků Teddy a zakrslých Teddy beránků pobočný spolek

chstynaja@seznam.cz

Sídlo:
Maškova 1646/3,
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Korespondenční adresa:
Aneta Glaubaufová
Klub chovatelů ZTd a ZBTd
Ostravská 3062,
272 01 Kladno

IČ: 72055910

transparentní účet:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2001158992

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode