Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd

Zápis z výroční členské schůze konané při speciální výstavě v Litoměřicích 18.2.2017

06.03.2017 14:21

Výroční členská schůze konaná dne 18. 2. 2017 v Litoměřicích

 - výstaviště „Zahrada Čech

 

Program schůze:

1) Zahájení schůze, schválení programu schůze.

2) Zpráva předsedkyně Klubu př. Lucie Petkovové

3) Zpráva jednatelky Klubu př. Anety Glaubaufové

4) Zpráva hlavního registrátora Klubu př. Lucie Petkovové

5) Zpráva pokladníka Klubu př. Anety Glaubaufové

6) Zpráva revizní komise př. Světlany Hrubé

7) Chovatelské cíle r. 2017 (Marcela Burešová), plány budoucí.

8) Plán speciálních výstav teddy králíků v r. 2017

9) Diskuse

10) Závěrečné usnesení

11) Ukončení schůze

 

Ad 1)

a) První schůze byla zahájena v 15:10 hod předsedkyní. Pro nedostatečný počet přítomných členů spolku schopných usnášení byla ukončena.

Druhá schůze byla předsedkyní zahájena v 15:20 hod. Platně se usnáší bez ohledu na počet přítomných členů.

 

b) Přítelkyně Glaubaufová navrhla drobnou změnu programu, a to následovně:

 

1) Zahájení schůze, schválení programu schůze.

2) Přijetí nové členky Klubu.

3) Zpráva předsedkyně Klubu př. Lucie Petkovové

4) Zpráva jednatelky Klubu př. Anety Glaubaufové

5) Zpráva hlavního registrátora Klubu př. Lucie Petkovové

6) Zpráva pokladníka Klubu př. Anety Glaubaufové

7) Zpráva revizní komise př. Světlany Hrubé

8) Chovatelské cíle r. 2017 (Marcela Burešová), plány budoucí.

9) Plán speciálních výstav teddy králíků v r. 2017

10) Diskuse

11) Závěrečné usnesení

12) Ukončení schůze

 

Bylo vyvoláno hlasování o přijetí programu schůze. Tento byl jednohlasně přijat.

 

Souhlas: 12                              Nesouhlas: 0                   Zdržel se: 0                  ODSOUHLASENO

 

Ad 2)

O přijetí do Klubu požádala přítelkyně Jana Števulová z Veltrus, která je členkou ZO ČSCH Kralupy nad Vltavou. Chová Teddy králíka a masná plemena králíků.

Bylo vyvoláno hlasováno přijetí př. Števulové do Klubu. Byla jednomyslně přijata.

Souhlas: 12                              Nesouhlas: 0                   Zdržel se: 0                  ODSOUHLASENO

 

Ad 3)

Zpráva předsedy Klubu:

 

Vážení přátelé,

Dovolte, abych Vás přivítala na dnešní členské výroční schůzi a zároveň Vás stručně seznámila s činností našeho klubu v loňském roce.

Náš klub se za loňský rok  posunul o další kus cesty a je za ním nemalé množství práce. Velmi stručně bych vyzdvihla ty, které považuji za nejdůležitější  a to: 

- dopracování a schválení členskou schůzí  nového standardu zakrslého teddy králíka (na začátku roku 2017 byl předložen ÚOK)

- uspořádání semináře 9. 4. 2016  na téma „Chov králíků a jejich šlechtění“ pod vedením Ing. Blokeše

- úspěšnou spolupráci s novými  posuzovateli 

- účast na Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů králíků 

- rozšíření řad chovatelů, kterým bylo povoleno novošlechtění  nebo v něm pokračují  -  na celkový počet  13 chovatelů.

Ještě k novošlechtění je nutné poznamenat, že jedinci jsou již úspěšně vystavováni na běžných výstavách ČSCH a jsou velmi dobře  hodnoceni.

V roce 2016 se konaly členské schůze  a výbor se sešel 3x, a to :

16. 1. 2016 – Výroční členská schůze v Lysé nad Labem

14. 5. 2015- ve Slaném

19. 11. 2015 v Lysé nad Labem

 

Z minulých období před námi ležel  stále jeden z nesplněných bodů usnesení a to:

 

- Změna sídla klubu a založení transparetního účtu, což se v roce 2016 podařilo splnit. 

Sídlo klubu: Maškova 1646/3, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

Číslo účtu:  2001158992/2010 – Fio Banka

 

V minulém roce se uskutečnilo  8 výstav – v předešlém roce 7,  výstavy byly hojně obsazeny vystavovanými  a posouzenými jedinci, z množství výstav a jejich obsazení je zcela patrný nárůst zájmu o chov a výstavy.

16. 1. 2016  Lysá nad Labem – posuzovatel př. Sirotek / 86 ks králíků

13. 2. 2016 Litoměřice- posuzovatel př. Blokeš/ 71 ks králíků 

16. 4. 2016  Slané – posuzovatel př. Šíp / 90ks králíků

18. 6. 2016  Cheb – posuzovatel př. Vanžura/ 71 ks králíků

23. 7. 2016 Plumlov – posuzovatel př. Andrlík, př. Jirků /154 ks králíků

20. 8. 2016 - Humpolec – posuzovatel př. Šíp / 95 ks králíků

17. 9. 2016 Slaný – posuzovatel př. Vanžura/ 115 ks králíků

19. 11. 2016 Lysá nad Labem – posuzovatel př. Blokeš, př. Pawlas/ 140 ks králíků

 

Velmi ráda bych poděkovala všem, kteří jsou garanty výstav, výstavy organizují  a  dále všem, kteří se podílejí  na  realizaci výstav, zapisovatelům, nosičům atd.  Je nutné si jejich práce velmi vážit a opakovaně si připomínat, že bez  jejich práce by se neuskutečnila žádná se shora uvedených výstav.  Největší poděkování však pak patří přítelkyni Anetě Glaubaufové, za pořádání výstav ve Slaném a skvělou práci pro klub ve funkci jednatelky, bez její práce a nasazení  by chod klubu nebyl možný. 

 

V neposlední řadě patří ohromný dík všem sponzorům, kteří nám pomáhají s cenami pro vítěze a malými pozornostmi pro všechny účastníky výstav. 

 

Vitakraft – Chovex s.r.o.

Brit

1.internetový obchod pro teddy

JR Farm

Anbio

Rumit plus s.r.o.

ZooMix Praha

Cunipic

Zvěrokruh

Doprava drobných zvířat Bezděkovi

Chebská televize

De Heus – Energys Hobby

ZOO-Doma Prostějov

Mapra Prostějov

ZO ČSCH Plumlov

Olomoucký kraj

Farmer CZ

Mňau – Haf

Rodina Sokolová Prostějov

Rodina Hlaváčova

Rodina Pobodova

Vlastimil  Suchý, Teddy Od Princezny

Leona Vepřková, Teddy od Rävene

Adéla Radvanská, Teddychocolate

Týna Stránská CHS Teddy od Barunky

Lucie Sedláčková, Teddy z Boleradic

Klára Švengrová, Teddy od Klárky

Zuzana Štěfánková, CHS Štístko

Lucie Fejfarová Teddy od Sofinky

Jakub Hrbek, CHS Teddy de Lux

Blanka Spáčilová CHS Skalský vrch

Marie Čumbová

Radka Ondráčková

Alena Boudná

Bára Homolková CHS Smart Bunny

Renata Kvěšková CHS Teddy z Nyangy

Zdena Neumannová CHS Blue

Blanka Filipiová CHS od Becky

Světlana Hrubá CHS Teddici od Světlušky

Lenka Hornová CHS Z Kemetu

Naďa Marvanová CHS z Kopretinové lpouky

Aneta Glaubaufová CHS Z šípkové růže

Lucie Petkovová CHS Tynaja

Na závěr bych ráda všem členům klubu popřála hodně zdaru v chovatelské práci v letošním roce a hodně energie pro práci v klubu.

VZATO NA VĚDOMÍ

 

Ad 3)

Zpráva jednatele:

Vážení přátelé,

chtěla bych Vám i v letošním roce poděkovat za Vaši práci. Jsem ráda, že se někteří z vás rozhodli pomoci na poli výstavním – sešlo se více lidí, kteří výstavy organizují, což je báječné. A též je pozitivní poměrně vysoká účast na těchto výstavách. Děkuji.

Nyní krátce shrnu statistiky.

K 31. 12. 2016 měl Klub:    29 členů + 2 zahraniční pasivní členy, čestné členství př. Šíp.

V letošním roce jsme přišli o 2 členy; př. Anna Duffková (osobní důvody) a př. Čechová (neozvala se).

Dnes byla přijata nová členka, aktuálně dnešním dnem má Klub tedy 28  členů -  plus 2 zahraniční pasivní členy a př. Šíp čestný člen.

 

Novošlechtění:

Jsem velmi ráda, že jsme se i v roce 2016 posunuli v počtu registrovaných novošlechtitelů, kterých je nyní celkem 13, a rozšíření barevných rázů:

 • BUREŠOVÁ Marcela - povolené novošlechtění pro barvu JAPANOVITOU
 • GLAUBAUFOVÁ Aneta - povolené novošlechtění pro barvu ČERVENOU
 • HRUBÁ Světlana - povolené novošlechtění pro barvu ČERVENOU
 • PETKOVOVÁ Lucie - povolené novošlechtění pro barvu ČERVENOU
 • SEDLÁČKOVÁ Lucie - povolené novošlechtění pro barvu ČERVENOU
 • FILIPIOVÁ Blanka - povolené novošlechtění pro barvu ČERVENOU, ČERNOU, HAVANOVITOU
 • NEUMANNOVÁ Zdena - povolené novošlechtění pro barvu MODROU

Rok 15:

 • DUFFKOVÁ ANNA - povolené novošlechtění pro barvu HOTOTSKOU BÍLOU.
 • STEHNOVÁ Lucie – povolené novošlechtění při barvu ČERVENOU, HAVANOVITOU
 • PIVONKOVÁ Michaela – povolené novošlechtění pro barvu HOTOTSKOU BÍLOU
 • FEJFAROVÁ – povolené novošlechtění pro barvu DURYNSKOU
 • ŠVENGROVÁ Klára – provolené novošlechtění pro barvu DURYNSKOU

Rok 2016

 • KVĚŠKOVÁ Renata – povolené novošlechtění pro barvu SIAMSKOU ŽLUTOU A SIAMSKOU MODROU.

 

Zakrslý teddy beran  (ZBTd)

 • FILIPIOVÁ Blanka - povolené novošlechtění pro barvu BÍLOU MODROOKOU
 • PIVONKOVÁ Michaela – povolené novošlechtění pro barvu BÍLOU MODROOKOU 

Další členové Klubu se chystají novošlechtit. Přítel Jakub Hrbek již má odeslanou žádost o povolení novošlechtění na holandskou kresbu, přítelkyně Naďa Marvanová se chystá přihlášku odeslat.  

Všem, kteří se rozhodli pustit do novošlechtění děkuji a věřím, že se v roce letošním někdo další ještě přidá. Ideální by bylo co barva, to alespoň dva, tři  novošlechtitelé.

V tuto chvíli děkuji za pozornost.

VZATO NA VĚDOMÍ

 

Ad 4)

Klubová registrace – Lucie Petkovová

V roce 2016 se registrovalo celkem 7 ks králíků.

VZATO NA VĚDOMÍ

Pozn. Přítelkyně Štrougalová se v tuto chvíli omluvila ze schůze.

Ad 5)

Zpráva pokladníka – Aneta Glaubafová:

Skutečný rozpočet v r. 2016

Výdaje:
kancelářské potřeby - 1841 Kč
reprezentační fond -   1189 Kč
výstavy  (klece, katalogy) - 22 440 Kč
poháry, kokardy, štítky - 19 202 Kč

posuzovatelé - 11 330 Kč
pošta - 254 Kč

ostatní – 13 819,2 Kč

 

Celkové výdaje: 70 075,2 KčPříjmy:
výstavní poplatky - 57 875 Kč
čl. příspěvky  - 8 400 Kč
správní poplatky - 930 Kč
zůstatek z loňska - 24 305 Kč

ostatní – 12 267 Kč

Celkové příjmy: 103 777, 0 Kč

Zůstatek pokladny k 31. 12. 2016 činí: 33 701, 80,- Kč

 

NÁVRH ROZPOČTU   KLUBU - 2017

VÝDAJE:

VÝSTAVY (poháry, klecné, posuzovatelé apod.)       80 000 Kč

ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY                                       10 000 Kč

REPREZENTAČNÍ FOND                                                     3 000 Kč

OSTATNÍ                                                                          1 000 Kč

                                                                                CELKEM     94 000 Kč

PŘÍJMY:

ZŮSTATEK Z LOŇSKA                                                 33 702 Kč

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY                                                  9 000 Kč

PŘÍJEM Z VÝSTAV                                                              50 298 Kč

OSTATNÍ (správní poplatky)                                       1 000 Kč

                                                                                  CELKEM   94 000 Kč

Bylo vyvoláno hlasování, jehož výsledkem bylo jednohlasné přijetí výsledku pokladny a návrhu rozpočtu.

 

Souhlas: 12                              Nesouhlas: 0                   Zdržel se: 0                  ODSOUHLASENO

 

 

Ad 6)

Revize účetnictví – Světlana Hrubá

Zápis z kontroly vedení účetnictví za rok 2016, konané dne 14. 1. 2017

Dne 14. 1. 2017 provedla revizní komise kontrolu vedení účetnictví teddy klubu. Byly zkontrolovány veškeré příjmové a výdajové doklady a faktury. Dále pak jejich evidence, uchování a záznamy v pokladní knize. V neposlední řadě byla přepočítána hotovost na pokladně.

Nebyly shledány žádné rozdíly, ani žádné jiné podobné nesrovnalosti.

Závěrem tedy můžu jen dodat, že účetnictví je vedeno zodpovědně a řádně a tím přítelkyni Anetě Glaubaufové poděkovat a popřát jí do dalšího období hodně úspěchů.

Děkuji za pozornost, Světlana Hrubá

VZATO NA VĚDOMÍ

 

Ad 7)

Chovatelské cíle r. 2017 – Marcela Burešová se omlouvá, dnešní schůze se nezúčastní z důvodu účasti na výroční členské schůze domovské ZO. Zprávu přečetla přítelkyně Glaubaufová:

Chovatelské cíle zůstávají stejné jako v předchozím období – tzn. snaha o zlepšení plemene a docílení jeho uznání. Na místě je apelace na všechny členy Klubu, kteří odchovávají mláďata, aby se stali ideálně novošlechtiteli. Důraz je nutné také klást na účast na celostátních výstavách, a reprezentaci Klubu a Teddy králíků.

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

Ad 8)

Plán speciálních výstav teddy králíků v r. 2017

 

Přítelkyně Glaubaufová připomněla, že předběžný plán výstav na r. 2017 byl schválen již na schůzi konané v listopadu v Lysé n. Labem.

 

a) Též bylo Klubu nabídnuto, konání výstavy ve spolupráci se ZO ČSCH Štěpánov (okr. Olomouc), která by se mohla konat ideálně v termínech 12.-13. 7. 2017 při hodových oslavách či 1.-2. 2017 při závodech v králičím hopu.

Členská základna byla dotázána, zda se chce někdo ujmout organizace výstavy – nikdo z přítomných se nepřihlásil.

Bylo vyvoláno hlasování o zařazení výstavy do plánu výstav. Nikdo nebyl pro.

 

Souhlas: 0                          Nesouhlas: 12                 Zdržel se: 0                 NEODSOUHLASENO

 

 

b) Dále bylo hlasováno, zda se říjnu 2017 bude konat výstava v Černovicích (garant: Štrougalová) či v Modřanech (garant: Kvěšková).

Členská základna vyjádřila jednomyslný souhlas s konáním výstavy v Modřanech.

 

Souhlas: 12                              Nesouhlas: 0                   Zdržel se: 0                  ODSOUHLASENO

 

 

c) Přítelkyně Glaubaufová přečetla aktualizovaný plán výstav:

14. 1. 2017 – Lysá nad Labem (garant: L. Petkovová; posuzovatel př. Andrle) – ZRUŠENA (ptačí chřipka)

18. 2. 2017 – Litoměřice (garanti: A. Radvanská, M. Pivonková; posuzovatel př. Ing. Patras)

25. 3. 2017 – Praha 4 – Modřany, OD PRIOR (garant: R. Kvěšková; posuzovatel př. PhDr. Jirků)

13. 5. 2017 – Slaný (garant: A. Glaubaufová; posuzovatel př. Šíp)

10. 6. 2017 – Cheb (garant: B. Filipiová, posuzovatel – př. Andrle)

22. 7. 2017 – Plumlov (garant: Vl. Suchý; posuzovatel - př. MVDr. Vlastimil Šimek)

19. 8. 2017 – Humpolec (garanti: K. Švengrová, Z. Štefánková; posuzovatel – př. Šíp)

16. 9. 2017Slaný (garant: A. Glaubaufová, posuzovatel – bude upřesněn)

říjen 2017 –  Praha - Modřany (garant: R. Kvěšková, posuzovatel – bude upřesněn)

18. 11. 2017 Lysá nad Labem (garant: L. Petkovová; posuzovatel - bude upřesněn)

9. 12. 2017Nový Bydžov (garant: Markéta Sanko; posuzovatel - bude upřesněno)

Bylo vyvoláno hlasování o jeho přijetí. Návrh byl přijat.

 

Souhlas: 12                              Nesouhlas: 0                   Zdržel se: 0                  ODSOUHLASENO

 

 

 

d) Na závěr ke konání výstav sdělila př. Glaubaufová upozornění: Je nutné striktně dodržovat dekórum při výstavách. Nikdo nesmí ovlivňovat posuzovatele při hodnocení zvířete. Pakliže k tomu dojde, bude vystavovatel z veřejného posuzování vyloučen. Pakliže není vystavovatel s hodnocením spokojen, má právo podat protest dle výstavního řádu ČSCH.

Pro vystavovatele a organizátory výstav: Po uzávěrce není možné měnit přihlášená zvířata za jiná. Budou posouzena a oceněna pouze zvířata, která jsou řádně přihlášena a uvedena v katalogu.

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

Ad 9)

Diskuse.

a) Slovo si vzala př. Glaubaufová a sdělila následující informace:

- byl založen transparentní účet Klubu u Fio banky. Jeho číslo a odkaz pro nahlížení bude v nejbližší době uveřejněn na webu Klubu.

 

- ÚOK – v lednu schválila, že budeme dostávat za účast na celostátních výstavách dotace – na naše speciální/klubové výstavy.

 

- byl od př. Šípa oficiálně předán nový návrh standardu ZTd, schválený v r. 2016. Př. Vilhelm byl vyzván, aby tento změnil i na webu ČSCH.

 

- vzešly v platnost nové stanovy ČSCH od 1. 1. 2017

 

- blíží se volby do výboru Klubu. Dle stanov ČSCH jsou volená místa na 5 let. Pro nás to znamená, že v letošním roce – v listopadu v Lysé n. Labem, bude zvolena volební komise, která bude dohlížet na zdárný průběh voleb, které se uskuteční na výroční členské schůzi v lednu roku 2018, a případně mandátová komise. Volební komise se skládá z jednoho člena stávajícího výboru a dvou členů čl. základny.

 

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

b) Přítelkyně Štrougalová a Filipiová připomínkovaly posuzování výstav teddy králíků – bod ze schválené výroční schůze z roku 2016, tj. neklasifikování králíků s neadekvátní barvou drápů. Na minulé schůzi byly vyzvány, aby v dostatečném předstihu před následující schůzí, tj. tato schůze, zpracovaly návrh nový a ten měl být na schůzi projednán. Žádný návrh předložen však předložen nebyl.

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

 

c) Přítelkyně Stehnová na minulé schůzi navrhla, aby se teddy králíci posuzovali bez jakýchkoli úlev – tzn. striktní dodržení návrhů standardů pro teddy králíky, a to od roku 2018.

Bylo vyvoláno hlasování. Návrh nebyl přijat.

 

Souhlas: 4                          Nesouhlas: 4                 Zdržel se: 4                 NEODSOUHLASENO

 

 

 

 

d) Dále Lucie Stehnová navrhuje hranici pro získání kartičky čekatele šampiona posunout z 94,5 bodů na 95,0 bodu.

Bylo vyvoláno hlasování. Návrh nebyl přijat.

 

Souhlas: 4                          Nesouhlas: 4                 Zdržel se: 4                 NEODSOUHLASENO

 

 

 

e) Marcela Burešová v zastoupení Anety Glaubaufové – navrhuje, aby místo kategorií dle věku králíků se dělaly kategorie dle barev jako na „klasických výstavách“ ČSCH.

Bylo vyvoláno hlasování. Návrh nebyl přijat.

 

Souhlas: 1                          Nesouhlas: 4                 Zdržel se: 7                 NEODSOUHLASENO

 

 

 

f) Přítelkyně Petkovová představila návrh na soutěž členů Klubu – „Chovatelská liga“. Kompletní návrh je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Členská základna byla vyzvána, aby do další schůze vznášela relevantní připomínky k návrhu.¨

Odkaz na návrh Chovatelské ligy ZDE

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

g) Přítelkyně Petkovová prezentovala návrh výboru Klubu na pořízení klubových bund – lehkých větrovek, využitelných zejména pro nosiče. Zaujala nás v tuto chvíli následující nabídka: https://www.inetprint.cz/damska-vetrovka-bc-sirocco---rtx_db1013/?tab=pricelist#tabs  (pro nás by přicházela v úvahu zřejmě unisex).

Členská základna byla vyzvána, aby do další schůze vznášela relevantní připomínky k návrhu či upozornila na lepší nabídku.

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

h) Jakub Hrbek vznesl připomínku, aby v případě omezeného počtu klecí na výstavě se zároveň i omezil počet klecí na jednoho vystavovatele. V rámci diskuse byla připomínka negována.

 

 

10) Závěrečné usnesení

Členská schůze se usnesla na:

- přijetí nové členky, Jany Števulové,

- schválení přehledu účetnictví za rok 2016 a rozpočtu na rok 2017,

- schválení plánu výstav v r. 2017.

 

Souhlas: 12                              Nesouhlas: 0                   Zdržel se: 0                  ODSOUHLASENO

 

 

 

11)

Přítelkyně Petkovová ukončila schůzi v 16:10 hod a oznámila, že další schůze se bude konat při výstavě v Praze – Modřanech, tj. dne 25. 3. 2017.

 

 

 

 

Zapsala:

Glaubaufová Aneta

 

Kontrolovaly:

Petkovová Lucie

 

Hrubá Světlana

 

Kontakt

Český svaz chovatelů, Klub chovatelů králíků Teddy a zakrslých Teddy beránků pobočný spolek

chstynaja@seznam.cz

Sídlo:
Maškova 1646/3,
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Korespondenční adresa:
Aneta Glaubaufová
Klub chovatelů ZTd a ZBTd
Ostravská 3062,
272 01 Kladno

IČ: 72055910

transparentní účet:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2001158992

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode