Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd

Zápis ze členské schůze konané při výstavě v Lysé nad Labem 18.11.2017

07.12.2017 07:44

Zápis z členské schůze konané dne 18. 11. 2017 v Lysé nad Labem

Program schůze

1) zahájení schůze, schválení programu schůze, usnášeníschopnost

2) schválení programu schůze

3) přijetí nových členů

4) čestné členství

5) certifikát pro chovatele

6) nepovolené úpravy králíků

7) posuzování teddy králíků a teddy beránků od roku 2018

8) plán výstav na rok 2018

9) volby v roce 2018 (počet členů výboru, volba kandidátů/týmů, volba volební a mandátové komise, kontrolní komise, přijetí návrhů na kandidáty/týmy)

10) výroční členská schůze

11) připomínky a návrhy

12) závěrečné usnesení

13) ukončení schůze

 

Ad 1)

Počet členů klubu: 28
Počet přítomných členů: 12 + 4 plné moci – celkem: 16
Nově ucházející se: 4

Prezenční listina a originály plných mocí jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.

Přítelkyně Petkovová zahájila členskou schůzi v 16:00 hod a konstatovala, že SCHŮZE JE USNÁŠENÍSCHOPNÁ.

 

Ad 2)

Předsedkyně Klubu, Lucie Petkovová, přečetla program schůze a vyvolala hlasování o schválení.

souhlasí: 16                                           nesouhlasí: 0                                              zdrželo se: 0

ODSOUHLASENO
 

Ad 3)

Aneta Glaubaufová přečetla jména a základní údaje o chovatelích, kteří se ucházejí o členství v našem Klubu:

Stránská Týna – teddy od Barunky, ZO ČSCH Raspenava, ZTd – siamský žlutý a modrý, kuní hnědý

Bubeníček Radek – teddy od Týnky, ZO ČSCH Horšovský Týn, ZTd, ZBTd, barvy: siamská, durynská, bílá

Bubeníčková Týna – viz výše

Ježková Anežka, Bc. – Hedgehog, ZO ČSCH Klatovy, ZTd – havanovitá, japanovitá, marburská

Spáčilová Blanka – Skalský vrch, ZO ČSCH Rapotín, ZTd, ZBTd, barvy: siamská, isabella, durynská

 

Bylo vyvoláno hlasování o přijetí těchto chovatelů do Klubu, a to od 1. 1. 2018 (po řádném uhrazení členských příspěvků).

souhlasí: 16                                           nesouhlasí: 0                                              zdrželo se: 0

ODSOUHLASENO
 

Ad 4)

Aneta Glaubaufová navrhla, aby byla přijata IVA ŠMRHOVÁ jako čestný člen Klubu. Přítelkyně Šmrhová je spoluzakladatelka chovu, která i nadále aktivně s Klubem spolupracuje (zejména sponzoring).

souhlasí: 16                                           nesouhlasí: 0                                              zdrželo se: 0

ODSOUHLASENO

 

Ad 5)

Ze strany výboru Klubu bylo upozorněno, že ČSCH neeviduje chovatelské stanice, ale jen konkrétní chovatele, proto bude nutné upravit certifikáty, které se budou vydávat na jméno chovatele, a místo názvu chovatelské stanice se uvede název chovu. Doporučujeme i změnit znění webů, inzerce apod.

VZATO NA VĚDOMÍ

 

V 16:14 hod dorazila na schůzi členka Lucie Stehnová. Od této chvíle je přítomno 17 členů s právem hlasovat.

 

Ad 6)

Jelikož byly zaznamenány případy nepovolených úprav králíků na výstavě, důsledně upozorňujeme, že ten, kdo provede nepovolenou úpravu, jeho králík bude vyloučen z posuzování dle standardu.

Nepovolenými úpravami jsou zejména střihání srsti uší na požadovanou délku, barvení drápů, srsti.

Je vhodné si uvědomit, že nepovolenou úpravou králíka způsobujete podvod.  Nepomáhá se tím šlechtit plemeno, neboť nejsou vidět vady a ty pak se přenášejí dál.

Též není možné jakkoliv zasahovat posuzovateli do jeho práce např. česáním králíka na váze či stole. V případě zjištění tohoto pochybení ze strany majitele králíka, bude tento vyloučen z posuzování.

 

Přítelkyně Glaubaufová přečetla citaci ze stanov ČSCH - § 8, odst. 4 : „zdržet se jednání, které by poškozovalo zájmy a dobré jméno svazu a nižších organizačních složek, zachovávat vůči ostatním členům ohleduplnost, vzájemný respekt a dobré mravy“.

VZATO NA VĚDOMÍ

 

Ad 7)

Všem členům byl na e-mail zaslán návrh „Jak posuzovat teddy králíka od roku 2018“ (dále jen „návrh“), v něm byly utvořeny ještě drobné úpravy, které však nemění význam obsahu. Tento návrh byl na schůzi vytištěn předán k nahlédnutí přítomným členům.

 

Bylo vyvoláno hlasování o přijetí návrhu s platností od 1. 1. 2018.

souhlasí: 7                                             nesouhlasí: 9                                              zdrželo se: 1

NEODSOUHLASENO

 

Bylo vyvoláno hlasování o přijetí návrhu s platností od 1. 1. 2019.

souhlasí: 13                                           nesouhlasí: 3                                              zdrželo se: 1

ODSOUHLASENO

 

Ad 8)

Byla vyvolána diskuse o plánu výstav na rok 2018. Návrh výstav je následující:

Leden – Lysá nad Labem – Lucie Petkovová (12. 1. 2018)

Únor – Litoměřice – Blanka Filipiová (17. 2. 2018)

Březen – Praha – Renata Kvěšková, Týna Stránská

Duben/Červen – Králův Dvůr – Adéla Radvanská

Květen – Slaný – Aneta Glaubaufová

Červenec – Plumlov – Vlastimil Suchý

Srpen – Humpolec – Klára Švengrová, Zuzana Štefánková

Září – Slaný – Aneta Glaubaufová

Říjen – Lysá nad Labem – Exotika – rozhodne se na další schůzi

Listopad – Lysá nad Labem – Lucie Petkovová

Prosinec – Nový Bydžov – Markéta Sanko – dle letošních zkušeností s výstavištěm

 

souhlasí: 16                                           nesouhlasí: 0                                              zdrželo se: 1

ODSOUHLASENO

 

Ad 9)

V roce 2018 proběhnou volby do výboru Klubu, v tuto chvíli je nutné odsouhlasit:

 (počet členů výboru, volba kandidátů/týmů, volba volební a mandátové komise, kontrolní komise, přijetí návrhů na kandidáty/týmy)

- navrhujeme počet členů výboru, jako jest nyní, tj. šest - předseda, jednatel, pokladník, koordinátor výstav Morava, koordinátor výstav ČR, poradce chovu.

souhlasí: 17                                           nesouhlasí: 0                                              zdrželo se: 0

ODSOUHLASENO

 

- kdo je proto, aby byla ustanovena kontrolní komise, která musí být minimálně tříčlenná?

souhlasí: 1                                             nesouhlasí: 16                                            zdrželo se: 0

NEODSOUHLASENO

 

- kdo je proto, aby nebyla ustanovena kontrolní komise, která musí být minimálně tříčlenná?

souhlasí: 16                                           nesouhlasí: 1                                              zdrželo se: 0

ODSOUHLASENO

 

- kdo je pro to, aby byla činěna volba celých týmů (ne jednotlivých kandidátů)?

souhlasí: 15                                           nesouhlasí: 0                                              zdrželo se: 2

ODSOUHLASENO

 

- byl vysloven požadavek na členskou schůzi, kdo chce být člen volební a mandátové komise (tzn. min. 3 členové Klubu, kteří nekandidují do výboru), přihlásili se následující:

Filipiová Blanka

Kvěšková Renata

Švengrová Klára

Bylo vyvoláno hlasování, zda členská schůze souhlasí s návrhem členů volební a mandátové komise.

souhlasí: 12                                           nesouhlasí: 0                                              zdrželo se: 5

ODSOUHLASENO

 

- vyvoláno hlasování, kdo souhlasí s tím, aby volba byla veřejná.

souhlasí: 15                                           nesouhlasí: 0                                              zdrželo se: 2

ODSOUHLASENO

 

- přijetí návrhů na týmy zašle zástupce týmu do konce tohoto roku (tj. do 31. 12. 2017) na maily členů volební a mandátové komise a do kopie současné předsedkyni a jednatelce.

VZATO NA VĚDOMÍ

 

Ze schůze odešla Markéta Sanko. Od této chvíle je přítomno 16 členů s právem hlasovat.

 

Ad 10)

Vzhledem k tomu, že výstava v Lysé nad Labem se koná v den prezidentských voleb, bylo předsedkyní Klubu navrženo, aby se výroční členská schůze konala při výstavě v Litoměřicích či v Praze. Též bylo jednatelkou Klubu navrženo, aby bylo zajištěno drobné občerstvení a schůze se vzhledem k jejímu významu konala ve slavnostnější atmosféře (10. výročí existence Klubu, volby výboru Klubu).

Bylo vyvoláno hlasování, kdo souhlasí s tím, aby se výroční členské schůze konala v Praha a zajistilo se i občerstvení – slavnostnější atmosféra schůze.

souhlasí: 15                                           nesouhlasí: 0                                              zdrželo se: 1

ODSOUHLASENO

 

Ad 11)

a) Přítelkyně Filipiová vznesla následující požadavek týkající se posuzování teddy králíků s platností od nynějška do 31. 12. 2018: Barva drápů nemusí odpovídat Vzorníku plemen králíků, trestá se srážkou bodů. Bylo vyvoláno hlasování.

souhlasí: 7                                             nesouhlasí: 7                                              zdrželo se: 1

NEODSOUHLASENO

 

Na schůzi se opět dostavila členka Markéta Sanko. Od této chvíle je přítomno 17 členů s právem hlasovat.

 

b) Aneta Glaubaufová upozornila na členské povinnosti – tzn. zaplatit nejpozději do 31. 12. 2017 členský příspěvek, zaslat evidenci chovu a též potvrzení o zaplacení příspěvku v ZO ČSCH. Bude zasláno i e-mailem.

VZATO NA VĚDOMÍ

 

Ad 12)

Dnešní členská schůze se usnesla, že:

- od 1. 1. 2018 budou novými členy Bubeníčková, Bubeníček, Ježková, Stránská, Spáčilová,

- čestnou členkou bude Iva Šmrhová,

- volby do výboru Klubu se budou konat v březnu na výroční členské schůzi při výstavě v Praze,

- bude probíhat volba celých týmů

- počet členů výboru zůstane stávající, tzn. 6 členů,

- volba bude probíhat veřejným hlasováním

- volební a mandátová komise bude následující: Kvěšková, Švengrová, Filipiová

- přijetí návrhů na týmy budou přijímány na e-maily všech členů volební a mandátové komise a v kopii stávající předsedkyni a jednatelce.

- výroční členská schůze se uskuteční ve slavnostnější atmosféře a bude zajištěno drobné občerstvení.

 

souhlasí: 15                                           nesouhlasí: 0                                              zdrželo se: 2

ODSOUHLASENO

 

Ad 13)

Schůze byla předsedkyní, Lucií Petkovovou, ukončena v 17:22 hod.

 

Zapsala: Glaubaufová

 

Zkontrolovala: Burešová

Petkovová

Kontakt

Český svaz chovatelů, Klub chovatelů králíků Teddy a zakrslých Teddy beránků pobočný spolek

chstynaja@seznam.cz

Sídlo:
Maškova 1646/3,
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Korespondenční adresa:
Aneta Glaubaufová
Klub chovatelů ZTd a ZBTd
Ostravská 3062,
272 01 Kladno

IČ: 72055910

transparentní účet:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2001158992

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode