Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd

Zápis ze členské schůze konané při výstavě v Lysé nad Labem 24.11.2018

04.01.2019 11:12

Zápis ze členské schůze konané dne 24.11.2018 v Lysé nad Labem

Klub chovatelů ZTd a ZBTd

 

 

Program

1) usnášeníschopnost, zahájení schůze

2) GDPR

3) změna členských podmínek Klubu

4) vydávání potvrzení na novošlechtění

5) rodokmeny na prodejná zvířata

6) výstavy v r. 2019

7) uznávací řízení, úpravy standardů ZTd a ZBTd

8) výsledek z řízení ÚOK CHK - př. Filipiová

9) návrh na přijetí nových členů

10) diskuse, ukončení schůze

 

 

 

 

1) usnášeníschopnost, zahájení schůze

Aktuální počet členů: 33 

Počet přítomných aktuálních členů: 15 

Počet přítomných ucházejících se členů: 1 (Zrubek)

Počet plných mocí: 1 (Pavlíková)

Počet nepřítomných členů bez udělení plné moci - neomluvených: 16 

Počet nepřítomných členů bez udělení plné moci - omluvených: (Kocková, Marvanová) 

 

 

 Schůze byla započata v 17:15 hod. Není o jeden hlas usnášeníschopná. Byl předložen návrh na změnu programu, a to tak, že bod č. 9 se přesune na bod č. 2. 

 

 

 

2) přijetí nových členů 

Pavel Zrubek, pochází s obce Nošovice (okres Frýdek-Místek), od podzimu letošního roku působí v ZO ČSCH Místek, název chovu: chs Kaleida,  zaměřuje se na ZTd du, cíl: šlechtit a uznat teddy králíka v ČR. 


 

Bylo vyvoláno hlasování o přijetí nového člena s platností od 1.1.2019 a za předpokladu dodatečného elektronického schválení po Novém roce členskou základnou. 


 

SOUHLAS: 15         NESOUHLAS: 0          ZDRŽELI SE: 1

 ODSOUHLASENO - PODMÍNEČNĚ


 

Pavel Zrubek opustil schůzi


 

3) GDPR

Bylo upozorněno na změnu zákona - přijetí evropského nařízení do českého práva, tzv. GDPR. Během schůze je proto nutné vyplnit formuláře a odevzdat, kdo není na schůzi přítomen, musí do měsíce konce roku zaslat jednatelce Klubu, jinak nemůže být nadále členem Klubu.

 

 

4) změna členských podmínek Klubu

 

Výbor Klubu jednohlasně schválil a členské základně doporučuje přijetí návrhu na následující změnu čl. podmínek:  Zájemce o přijetí do Klubu se musí osobně představit členské schůzi. V případě přijetí se stává členem čekatelem a to na 2 roky od přijetí a zaplacení členského příspěvku. Tento člen čekatel má všechna práva a povinnosti jako člen řádný. O tom, zda se člen čekatel stane po uplynutí 2 let členem řádným, rozhodne členská schůze na svém jednání, případně elektronickým hlasováním. V případě, že během období dvou let dostatečně člen čekatel neprokáže zájem o Klub (zejm. účast a pomoc při výstavách, šlechtění cílového plemene), členská schůze neschválí jeho řádné členství. 

 

Bylo vyvoláno hlasování o schválení nových podmínek s platností od 1.1.2019 a za předpokladu dodatečného elektronického schválení po Novém roce členskou základnou. 


 

SOUHLAS: 16         NESOUHLAS: 0          ZDRŽELI SE: 0

 ODSOUHLASENO - PODMÍNEČNĚ

 

 

 

 

 

5) vydávání potvrzení na novošlechtění

Výbor Klubu jednohlasně schválil, že udělení razítka žadateli o povolení novošlechtění za Klub bude schváleno výborem aspoň elektronicky.

 

 VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

 

6) rodokmeny na prodejná králíčata

Bylo upozorněno na nevhodné inzerování teddy králíků s rodokemenem ČSCH novošlechtění. Kdy králíci jsou nabízeni jako králíci s "PP", tedy rodokmenem ČSCH, avšak kupujícímu je prodán jedinec bez tetování. Toto je nepřípustné, neboť králík, který není označen tetováním, je králík neznámého původu. 

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

 

7) výstavy v roce 2019

A) Vzhledem ke změně posuzování od příštího roku (viz výroční členská schůze - dopis od ÚOK CHK), pravděpodobně budeme pořádat výstav méně. Na členskou základu byl vznesen dotaz o jaké výstavy bude příští rok zájem a kdo bude chtít výstavy pořádat?? (většina garantů již zaslala plán výstav v předstihu).

Byla učiněna nabídka př. Andrlem, abychom dne 9.2.2019 uspořádali výstavu i v Litoměřicích, bohužel nikdo o tuto neprojevil zájem.

 

Členové se shodli na následujícím: 

12.1.2019 – Lysá nad Labem (Petkovová)

16.3.2019 – Praha Modřany (Kvěšková, Stránská, Šerclová) + výroční členská schůze

18.5.2019 - Slaný (Glaubaufová)

28.7. 2019 (?) - Horšovký Týn (Bubeníček)

17.8.2019 – Žirovnice (Švengrová)

14.9.2019 – Slaný (Glaubaufová)

13.11.-17.11.2019 – Lysá nad Labem  - uznávací řízení

 

Bylo vyvoláno hlasování o schválení výstav na rok 2019, s tím, že se výstavy budou konat dle tohoto "provizoria" (týká se zejm. výstavy v lednu), dokud nedojde k elektronickému schválení po Novém roce členskou základnou.


 

SOUHLAS: 16         NESOUHLAS: 0          ZDRŽELI SE: 0

 ODSOUHLASENO - PODMÍNEČNĚ

 

  

 

B) Výbor Klubu jednohlasně schválil, že:

  • podmínky pro všechny garanty výstav Klubu budou jednotné.
  • speciální a klubové výstavy Klubu budou řazeny dle pokynů ČSCH - tzn. dle barev ve stanoveném pořadí
  • bude udělována čestná cena na každého 10. králíka. Více pohárů je nepřijatelných.
  • budou používány oficiální oceňovací lístky ČSCH
  • výsledné hodnocení vyjádřené body bude uvedeno pouze v závorce (předpoklad bodového hodnocení).
  • kartičky čekatele šampiona jsou od r. 2019 zrušeny

 VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

C) Navrhujeme:

SOUTĚŽ PRO ČLENY KLUBU - KLUBOVÝ ŠAMPION

Podmínky:

1) Králík získá celkem 3 čestné ceny za období 18 měsíců (tj. počítáno od měsíce výstavy, ne přesného data, kdy byla udělena první čestná cena).

2) minimálně dvě čestné ceny musí být uděleny na klubové výstavě, třetí může být z výstavy pořádané ČSCH, ale rovněž i klubové.

 

 

Bylo vyvoláno hlasování o schválení klubové soutěže, s tím, že se bude konat dle tohoto "provizoria" (týká se zejm. výstavy v lednu), dokud nedojde k elektronickému schválení po Novém roce členskou základnou.


 

SOUHLAS: 16         NESOUHLAS: 0          ZDRŽELI SE: 0

 ODSOUHLASENO - PODMÍNEČNĚ

 

 

8) uznávací řízení, úpravy standardů ZTd a ZBTd

A) Ze strany ČSCH je na nás vyvíjen tlak, abychom zrealizovali na CV v roce 2019 uznávací řízení. Je nezbytné to zkusit a na CV dodat co nejvyšší počet odpovídajících zvířat. Členové Klubu se musí na toto připravit – máme na to rok.

Pro předběžný přehled potřebujeme, abyste nám zaslali počet zvířat, plemeno, barevný ráz, který byste mohli za sebe na uznávací řízení zaslat.

První sumarizace by byla vhodná do konce dubna r. 2019, druhá by se udělala cca v září r. 2019.

 

B) V souvislosti s uznávacím řízením nám ÚOK zaslala výzvu k přepracování standardů ZTd a ZBTd, na jejich přepracování – zvláště u beranů, pracujeme. Za Klub zaštiťuje Marcela a Aneta, garanta nám ÚOK zvolila př. Šípa. K beranům jsme oslovili velkou část aktivních chovatelů, aby nám byli nápomocni.

Chci poděkovat všem, kteří zaslali připomínky a nápady (Bubeníček, Sanko), nejvíce práce udělala paní Čumbová, která není členem Klubu, proto si zvlášť její pomoci v podobě zaslaných fotografií a popisu beranů, a paní Šimková, která zpracovala svůj vlastní návrh standardu. Též velmi pomohl př. Patras.

 

Standardy budou ještě doladěny, věřte, že je snaha je udělat nejlépe, a následně odeslány př. Šípovi, který je zreviduje a projedná a ÚOK CHK - resp. standardová komise (tzn. mohou je upravit, což již v tuto chvíli víme, že se tak s největší pravděpodobností stane).

 

VZATO NA VĚDOMÍ 

 

 

 

8) výsledek z řízení ÚOK CHK - př. Filipiová

- Př. Glaubaufová sdělila, že za Klub obdržela dne16.9.18 e-mail - na jednání ÚOK CHK dne 6.září 2018 v Olomouci byla projednaná Stížnost klubu ZTd a ZBTd na porušení Řádu pro registraci a tetování králíků při novošlechtění př. Blanky Filipiové a projednáno i stanovisko protistrany př. Filipiové. ÚOK CHK a KK CHK rozhodla, že př. Filipiové uděluje výtku.

 - Vzhledem k tomu, že jsme se domnívali, že byl zvolen zcela nesprávný postup pro řešení případu, věc byla konzultována s právníkem, který potvrdil, že věc měla být řešena jiným způsobem. ÚOK CHK měla v souvislosti s porušením směrnice o nš rozhodnout ano, byla porušena a novošlechtění odebrat (a ne udělit výtku), či ne, nebyla porušena a novošlechtění neodebrat. Na udělení výtky neměli v tuto chvíli pravomoc. Proto je věc dále řešena s kontrolní komisí chovatelů králíků.

 

VZATO NA VĚDOMÍ 

 

 

10) Diskuse, ukončení schůze 

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl připomínek, námitek či dalších podnětů, byla schůze ukončena v 18 hod. 

 

 

Zapsala: Glaubaufová 

Kontrolovaly: Burešová, Petkovová.

 

Kontakt

Český svaz chovatelů, Klub chovatelů králíků Teddy a zakrslých Teddy beránků pobočný spolek

chstynaja@seznam.cz

Sídlo:
Maškova 1646/3,
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Korespondenční adresa:
Aneta Glaubaufová
Klub chovatelů ZTd a ZBTd
Ostravská 3062,
272 01 Kladno

IČ: 72055910

transparentní účet:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2001158992

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode