Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd

Vstupní členské podmínky

Výňatek ze Stanov ČSCH

„Chovatelské kluby sdružují chovatele vyhraněných odborných zájmů. Kluby ustavuje, řídí a ruší příslušná ústřední odborná komise. Ve své činnosti se řídí organizačním řádem chovatelské odbornosti, který stanoví zásady pro činnost klubů. Členství v klubech je členstvím exkluzivním. Členové klubu musí být členy v základních organizacích. Chovatelské kluby jsou právnickými osobami.“

 

Chovatelé králíků Zakrslých teddy a Teddy beránků a přátelé těchto plemen, kteří chtějí být sdruženi v chovatelském klubu fungujícího pod záštitou ČSCH musí respektovat následující podmínky:

 

Členské podmínky Klubu chovatelů ZTd a ZBTd

Vznik členství

1. Členství v Klubu je dobrovolné. Členem se může stát každý jednotlivec (fyzická osoba), který je členem základní organizace ČSCH a chce se na činnosti Klubu podílet.

2. Žadatel o přijetí Klubu musí odeslat žádost o přijetí do Klubu v listinné podobě na adresu Bc. Aneta Glaubaufová, Ostravská 3062, 272 01 Kladno, kde bude razítko a podpis základní organizace ČSCH, v níž je členem.

3. Zájemce o přijetí do Klubu se musí osobně představit členské schůzi. V případě přijetí se stává členem čekatelem a to na 2 roky od přijetí a zaplacení členského příspěvku. Tento člen čekatel má všechna práva a povinnosti jako člen řádný. O tom, zda se člen čekatel stane po uplynutí 2 let členem řádným, rozhodne členská schůze na svém jednání, případně elektronickým hlasováním. V případě, že během období dvou let dostatečně člen čekatel neprokáže zájem o Klub (zejm. účast a pomoc při výstavách, šlechtění cílového plemene), členská schůze neschválí jeho řádné členství.

4. Členství vzniká schválením přihlášky na členské schůzi Klubu (popř. elektronickým hlasováním členů Klubu) a zaplacením členského příspěvku. Po přijetí do Klubu a zaevidování chovu bude žadatel vyzván pokladníkem Klubu k zaplacení členského poplatku (viz ceník), jestliže tento poplatek nebude do 14-ti dní zaplacen, bude se žádost považovat za neplatnou. Po zaplacení poplatku bude žadateli vydán elektronický certifikát a bude zaevidován do databáze.

5. Členy Klubu mohou být rovněž osoby, které mají o teddy králíky zájem, i když sami chovateli nejsou.

6. Udělení čestného členství přísluší členské schůzi základní organizace (resp. členské schůzi Klubu).

7. Členy Klubu mohou být i cizí státní příslušníci pokud splňují všechny podmínky pro vznik členství.

8. Pro cizí státní příslušníky, kteří nejsou členy ČSCH, Klub umožňuje po schválení členskou schůzí (popř. elektronickým hlasováním členů Klubu) vznik tzv. pasivní zahraniční členství.

9.  Klub se zavazuje vydat každému členovi, po zaplacení příslušného poplatku, všechny potvrzené dokumenty.


 

Členská práva jednotlivců

1. Účastnit se členských schůzí Klubu a od 18 let věku hlasovat.

2. Volit a od 18 let věku být volen do výboru Klubu. Pasivní zahraniční člen nemá právo volit ani být volen, nemá hlasovací právo, ale je uveden na webu Klubu a má možnost účasti výstav za sníženou cenu člena Klubu.

3. Všestranně se podílet na činnosti Klubu, pracovat pro něj, využívat jeho výhod.

4. Vznášet návrhy, podněty, dotazy, stížnosti Výboru Klubu.

 

Členské povinnosti jednotlivců

1. Základní povinností člena je dodržovat Stanovy ČSCH a prováděcí předpisy k nim, usnesení orgánů, členské podmínky Klubu, dbát zájmů Svazu a Klubu,  platit členské a účelové příspěvky.

2. Aktivně se účastnit schůzí, elektronického hlasování, případně aktivně působit ve funkcích Výboru.

3. Rozšiřovat své odborné znalosti, zajišťovat ochranu a zdraví zvířat, přispívat k tvorbě životního prostředí.

4. Chovatelsky aktivní členové Klubu (ti, jež odchovávají mláďata) musí minimálně jednou za rok vystavit svá zvířata na speciální výstavě pořádané Klubem. Ti, kteří mají povolené novošlechtění se mohou účastnit i (pouze) výstav pořádaných přímo ČSCH.

Pokud během jednoho roku příslušný člen danou povinnost nesplní, bude mu Klubem zaslána upomínka a pokud ani v průběhu následujícího (druhého) roku povinnost účasti na výstavě nesplní, bude z Klubu vyloučen. (dovětek schválený schůzí 21.11.2015)

5. Zřizovat a udržovat pro králíky chovatelská zařízení tak, aby odpovídala potřebám chovu a obecně platným předpisům. Uplatňovat ohleduplný přístup ke králíkům v souladu se zákonem o ochraně zvířat.

6. Usilovat o dobré vzájemné vztahy mezi členy Klubu a chovateli vůbec. Za porušení povinností člena mohou být ukládána kárná opatření podle Kárného řádu ČSCH.

7.  každý člen se zavazuje, během listopadu a prosince, k odevzdání  potvrzení od jeho ZO, že zaplatil poplatky na další rok a bude odesíláno p. Glaubaufové

8. člen klubu se zavazuje platit členské poplatky na další rok vždy od listopadu do prosince, jinak mu bude přerušeno členství

9. člen Klubu se dále zavazuje, že bude dodržovat důsledně etiku chovu na zdravých a dospělých zvířatech – viz příloha  - Etika chovu členů Klubu. Chovná zvířata bude vybírat uváženě s jasným chovatelským cílem. V případě, že zjistíme neetické pochybení chovatele sdruženého v Klubu, máme právo jej vyloučit (bez nároku na vrácení čl. příspěvku).

 

Zánik členství

Členství v Klubu zaniká:

• vystoupením sděleným písemně Výboru Klubu,

• vyloučením podle Kárného řádu ČSCH,

• výmazem z evidence z důvodu nezaplacení členského příspěvku,

• úmrtím.                             

 

Etika chovu členů Klubu

(Vyvozena z knihy Ing. Zadiny – Chov králíků)

- zajištění vhodného životního prostředí pro chované králíky (dostatečně velký, udržovaný a čištěný kotec)

- pravidelně očkujeme chované králíky (mor a mxt) a sledujeme jejich zdravotní stav.

- pravidelně králíky udržujeme  (tzn. zejména češeme srst, aby nedocházelo k jejímu plstění, střiháme drápy, kontrolujeme-čistíme oči a také pohlavní kouty).

- chováme na jedincích zdravých, ideálně prošlých (speciální) výstavou, a to nejdříve od dokončeného 6. měsíce věku (platí pro obě pohlaví!)

- v případě zjištění závažné nakažlivé nemoci (mor, mxt, králičí syfilis apod.) zajistíme karanténu a  zdravotní péči.

- v případě zjištění genetické vady zajistíme vyloučení takového chovného jedince zcela z chovu. Takovýto králík by neměl být nabízen k dalšímu prodeji, pakliže tu hrozí možnost, že na něm může být u jiného chovatele (kupujícího) dále chováno.

- králíčata odstavujeme nejdříve v dokončených 6-ti týdnech věku, ideálně však v 7.-8. týdnu.

- samice bude mít maximálně 4 odchované vrhy ročně (jako stěžejní při vyvození počtu vrhů v roce se bere datum narození).

- chovatel nese zodpovědnost za svůj chov, svá zvířata. Ostatním chovatelům se snaží pomáhat a svůj chov se snaží co nejlépe reprezentovat. Pamatujte, že vaše chování ovlivňuje názor veřejnosti na celý Klub.

 

 

Podmínky byly schváleny členskou schůzí a tím tak vzešly v platnost dne 17.1.2015.

- - - - - - - -

 

Přihlášku do Klubu chovatelů králíků Zakrslých teddy a Teddy beránků naleznete ZDE: PŘIHLÁŠKA 

 

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku do Klubu chovatelů králíků ZTd a ZBTd, zasílejte prosím ve fyzické podobě na adresu jednatelky Anety Glaubaufové. (Ostravská 3062, 272 01  Kladno).

 

PRO SCHVÁLENÍ PŘIJETÍ NOVÉHO ČLENA JE NEZBYTNÉ, ABY SE UCHÁZEJÍCÍ ČLEN ZŮČASTNIL ČLENSKÉ SCHŮZE A OSOBNĚ SE PŘEDSTAVIL ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ.

Platba registrace nového člena a zaplacení členského příspěvku se realizuje až po přijetí nového člena.

 

Kontakt

Český svaz chovatelů, Klub chovatelů králíků Teddy a zakrslých Teddy beránků pobočný spolek

chstynaja@seznam.cz

Sídlo:
Maškova 1646/3,
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Korespondenční adresa:
Aneta Glaubaufová
Klub chovatelů ZTd a ZBTd
Ostravská 3062,
272 01 Kladno

IČ: 72055910

transparentní účet:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2001158992

Vyhledávání

SOS Haiti

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode