Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd

 

Průkaz původu, Výpis předků,  evidenční Čísla + tetování, titul Český Šampion

Na tomto místě bychom Vás rádi seznámili s pravidly klubu.

Jsme chovatelským klubem Českého svazu chovatelů (ČSCH) a řídíme se ustanoveními ÚOK (Ústřední odborné komise) ČSCH. Podrobné informace zájemci naleznou ve Stanovách ČSCH (či výkladu stanov, který byl vydán), v zápisech ze schůzí ÚOK (uveřejňovány v Chovateli), zápisech ze schůzí výboru. Náš klub  spolupracuje s př. Červinkou, který odpovídá v ÚOK za komunikaci s kluby. Dále jako klub spolupracujeme s  posuzovateli ČSCH, zejména s př. Šípem, př. Sirotkem a př. Jahodou. Všem vstřícným a zkušeným chovatelům velmi děkujeme za podporu, které se nám dosud dostalo. Protože teddíci jsou něčím novým v králíkaření, což dokládá i to, že jsou označováni jako sportovně - společenské plemeno, klub má stanoveny svá další pravidla a cíle (více o prioritách a zaměření klubu se dozvíte v sekci O nás).

Klub zajišťuje následující:

a) Evideční čísla a tetování pro dospělé jedince plemene zakrslý teddy, zakrslý beran teddy a zakrslý s teddy genem.

b) Certifikáty názvu Chovatelských stanic (viz samostatná sekce)

c) Jednotný Výpis předků

d) Jednotnou Kupní smlouvu

d) Uděluje Čekatelství šampiona a titul Český šampion (udělováno na výstavách)

Pravidla klubu:

1. Chovní jedinci majitelů sdružených v tomto chovatelském klubu mohou být evidováni a tetováni.

a) Jedinci z novošlechtění se označují vždy tetováním (v souladu se směrnicí o novošlechtění - jedná se o nezaměnitelné označení jedince).

b) Ostatní jedinci (z tzv. hobby chovů) se pro chovné a identifikační potřeby označují tetováním a jmény (včetně názvu Chovatelské stanice). (viz Interní řád pro evidenci a tetování Klubu)

 

Poznámka k výstavám: Mějte prosím na paměti, že na běžných výstavách králíků ČSCH se mohou vystavovat pouze králíci tetovaní dle „Řádu pro registraci a tetování králíků v ČR“ dle ČSCH!!! Toto platí i pro teddy králíky z NŠ, kteří, pokud mají být vystavení v sekci NŠ musí být tetovaní. Na akcích pořádaných a garantovaných naším chovatelským klubem mohou být vystaveni i zakrslí teddy, zakrslí berani teddy a jedinci s teddy genem kteří NEJSOU tetováni, ale jsou označeni jménem (včetně názvu CHS). 

Poznámka k chovu: Do chovu by se měli vybírat pouze kvalitní jedinci, kteří budou na výstavách posouzeni a dobře ohodnoceni!!! Tedy budou bez výlukových vad!!! O vhodnosti zařazení konkrétního jedince do chovu je možné se na výstavě poradit s posuzovatelem. Toto platí nejen pro členy Klubu, ale pro všechny seriozní chovatele zakrslých teddy a teddy beránků! 

Evidence co největšího množství dostupných údajů je pro budoucí plemenářskou práci klubu nezbytná! Díky poskytnuté evidenci od jednotlivých chovatelů vzniká obsáhlá dokumentace i fotodokumentace s významnou hodnotou. Klub sestavuje z rodokmenů tzv. Plemennou knihu, která obecně, stejně jako v tomto případě, slouží k přesné registraci všech chovaných zvířat daného druhu v klubu. S pomocí Plemenné knihy je možné plánovitě sestavovat chovné skupiny tak, aby nedocházelo k nežádoucímu příbuzenskému křížení apod. O příbuzenské plemenitbě mluvíme již v případě, kdy jsou jedinci příbuzní do páté generace! Uvědomte si prosím, že se nejedná o zbytečnou byrokracii, ale že naprosto přesná registrace každého jedince je nezbytnou podmínkou každého plánovaného chovu.

 

Interní řád pro evidenci a tetování Klubu chovatelů ZTd a ZBTd : 

(Zde je řád a příloha ke stažení wordu: Interní evidenční řád Klubu ZTd a ZBTd.docx (18,3 kB) , Příloha - souhlas s uveřejňováním informací.docx (11,2 kB)).

 

Tento řád pro evidenci a tetování je interním dokumentem Klubu chovatelů ZTd a ZBTd (dále jen Klub).

Evidenční a tetovací řád vznikl za účelem lepší možnosti podchycení kvalitních jedinců teddy králíků z tzv. „hobby chovů“. Tzn. u králíků, jež nejsou přímo registrováni ČSCH (novošlechtění). Evidence by měla být jakási záruka kvality – prověření, jedince na výstavě. Tetování, které je zcela odlišné a tudíž nezaměnitelné s tetováním králíků dle „Řádu pro registraci a tetování králíků v ČR“ dle ČSCH, dá Klubu i majitelům králíků možnost jejich průkaznější identifikace. Bude tak umožněno vytvoření databáze prověřených a identifikovatelných teddy králíků a jak chovatelé, tak i případně noví zájemci o plemeno budou mít lepší přehled.  

 

Podmínky evidence - králík: 

Klub bude na základě požadavku majitele evidovat a tetovat králíky, kteří splní následující podmínky:

- dosáhli min. 6 měsíců věku (počítáno kalendářně),

- byli ohodnoceni po 6. měsíci života na výstavě a nemají výlukovou vadu.

 

Evidovat a tetovat se bude přímo na vybraných výstavách pořádaných Klubem.

 

Podmínky evidence - majitel králíka:

Vždy je nutné předložit při evidenci následující dokumenty:

- 1 x originál + 1 x kopie celého výpisu předků (VP), kde jsou uvedeny minimálně tři generace (tzn. rodiče, prarodiče a praprarodiče).

- 1 x originál + 1 x kopie/opis oceňovacího lístku, kde králíkovi bylo min. 6 měsíců (počítáno kalendářně) a nedostal výluku. Opis se bude činit pověřenou osobou z Klubu a to pouze na výstavě, na níž byl oceňovací lístek udělen. V ostatních případech je povinen předložit majitel králíka jeho kopii.

- 1 x podepsaný souhlas s uveřejněním základních údajů o majiteli a evidovaném králíkovi (souhlas si sami vytisknete z wordu – viz Příloha) – souhlas stačí dodat při prvním registrovaném králíkovi a v případě změn osobních údajů musí být dodán souhlas nový (opravený).

- majitel, předloží evidující osobě k nahlédnutí potvrzení o zaplacení poplatku za evidenci a tetování králíka. Poplatek bude možné uhradit na místě před provedením evidence, případně uhradit předem na účet Klubu. Aktuální ceník za tyto úkony je zveřejněn na webových stránkách Klubu. 

 

Kopie odevzdáte evidujícímu a originály dostanete zpět. Originál VP bude navíc s přiděleným a zapsaným evidenčním číslem, které bude ověřeno  (potvrzeno) razítkem Klubu.

 

Zároveň bude s písemným souhlasem majitelů každý takovýto evidovaný a tetovaný králík (vč. fotky, kontaktu na majitele, uvedení základních údajů o zvířeti – datum narození, barva, hmotnost, délka uší, rodiče) uveden ve speciální sekci na webových stránkách Klubu.

 

Evidenční číslo:

- pětimístné číslo s pomlčkou, které je dáno:

1) trojmístným číslem, které značí pořadí králíka v evidenční knize (např. 001, 002… 999)

2) dvojmístným číslem, které značí dvě koncová čísla z roku narození králíka (např. 13, 14…)

 

Příklad: Eidenční číslo udělené prvnímu králíku, který je narozen v roce 2013 bude vypadat následovně:   001-13

 

Tetování králíka:

Přidělené evidenční číslo bude jedinci ihned na místě pověřenou osobou z Klubu vytetováno do pravého ucha králíka.

Pouze takto bude evidence platně dokončena. 

 

Příklad: Prvnímu tetovanému králíku (za předpokladu, že je narozen v roce 2013) bude do jeho pravého ucha vytetováno evidenční číslo:  001-13

 

Další povinnosti majitele králíka:

Majitel zaevidovaného a tetovaného králíka je povinen příslušné osobě mající evidence v Klubu na starosti nahlásit jakoukoli změnu o stavu králíka (tzn. úhyn, dodatečný výskyt genetické vady, možnost použití králíka v chovu apod.) či změnu kontaktních údajů majitele králíka (změna jména majitele, změna kontaktních údajů majitele či prodej králíka novému majiteli – kontakt na majitele nového).

Změny týkající se přímo osoby majitele si vyžadují zaslání nového souhlasu s uveřejněním osobních údajů (viz Příloha).

 

Pakliže bude zjištěno, že majitel tyto povinnosti nedodržel, bude z evidenční databáze Klubu vyloučen (a to jak majitel, tak i na něj evidovaní a tetovaní králíci).

 

PRAVIDLA ŽÁDOSTI O EVIDENCI A TETOVÁNÍ

(Tato pravidla jsou předběžná – budou upravena dle praxe)

- minimálně měsíc předem bude vyhlášen termín evidence a tetování při vybrané výstavě Klubu.

- od vyhlášení termínu konání bude možné zaslat žádost o evidenci a tetování králíka př. Lucii Petkovové prostřednictvím e-mailu (chstynaja@seznam.cz). V žádosti bude uveden počet králíků, které chcete evidovat a tetovat. Každý majitel může nechat v jeden termín tetovat max. 5 králíků.

- jelikož na evidenci a tetování máme velmi omezený čas, bude stanoven na každé výstavě limit počtu evidovaných a tetovaných zvířat (předpokládaný limit je 15-20 králíků)

-  žádosti o evidenci a tetování zaslané nad limitní počet nebudou moci být na dané výstavě z časových důvodů vyřízeny. (žadatelé tzv. pod čarou budou vyřízeni v případě, že králíci nad nimi dostanou na dané výstavě výluku či se nedostaví)

Přihlížet se bude:

1)  k termínu zaslání žádosti („čím dříve, tím lépe“)

2)  k místu bydliště (tzn. na Moravě se budou prioritně evidovat moravští chovatelé)

3) přednost evidence a tetování mají členové Klubu.

 

Pravidla pro vydávání Rodokomenu (Průkazů původu) a Výpisu předků

- Rodokmen (Průkaz původu) - jedná se o oficiální tiskopis ČSCH, který je vydáván tetovaným jedincům z novošlechtění. To, že se jedná o jedince z novošlechtění je řádně označeno. Vydává pouze chovatel, který má schváleno novošlechtění. PP musí být v souladu se směrnicemi pro novošlechtění vydávány všem odchovům chovatele, tedy i mláďatům netypickým ve svém fenotypu, viz směrnice pro NŠ. Dokument má hodnotu oficiálního PP.

 

- Výpis předků - dokument uveřejněný na stránkách klubu je jednotný, pouze "informační" dokument pro nové majitele. Vydávat jej může člen chovatelského klubu a dokladuje v něm původ mláděte a informace o něm. Jedná se o jakýsi předstupeň Průkazu původu. Pokud má splňovat svůj účel, musí obsahovat co nejvíce dostupných informací o mláděti samotném a rodičích (hmotnost, délku uší, barvu srsti, očí, drápů, kresbu atd.)

 

Výpis předků naleznete ke stažení v sekci dokumenty ke stažení a tato sekce slouží pouze členům klubu.

 

 

 

Kontakt

Český svaz chovatelů, Klub chovatelů králíků Teddy a zakrslých Teddy beránků pobočný spolek

chstynaja@seznam.cz

Sídlo:
Maškova 1646/3,
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Korespondenční adresa:
Aneta Glaubaufová
Klub chovatelů ZTd a ZBTd
Ostravská 3062,
272 01 Kladno

IČ: 72055910

transparentní účet:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2001158992

Vyhledávání

SOS Haiti

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode